Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:175/2016
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Šupa Miroslav
Ulica:Kmeťkova 30
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.10.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kmeťkova 30
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Nitra
Katastrálne územie:Chrenová
Číslo listu vlastníctva:1840

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
969409zastavané plochy a nádvoria
969409zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
6579699obytný dom č. o.1, 11.p., byt č.48

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Herzl PeterNábrežie mládeže 561/49, Nitra-Chrenová1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.09.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:23400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:23400.00
Výška zábezpeky:8775.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4211110000006826250003
Najnižšie podanie:17550.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4211110000006826250003
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:žiadne
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.10.202114:00v mieste nehnuteľnosti

Ďalšie informácie