Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1403/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Píry Martin
Ulica:Framborská 3605/41
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.10.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Framborská 3605/41
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Poprad
Obec:Vysoké Tatry
Katastrálne územie:Štrbské Pleso
Číslo listu vlastníctva:269

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1522/1716Zastavané plochy a nádvoriapodiel priestoru na spol. častiach a spoločných zariadeniach domu a podiel k pozemku 2780/214935

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
230131522/1Byt č. 51, 4. poschodie, vchod č. 1

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Lenka Poloncová036 Martin1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.09.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:28400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:28400.00
Výška zábezpeky:14200.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č. SK7511110000001160780012, VS: 14032016
Najnižšie podanie:28400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č. SK7511110000001160780012, VS: 14032016
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Z Á V A D Y, ktoré vydražiteľ v zmysle §153 ods.2 Exekučného poriadku prevezme so započítaním na najvyššie podanie (vecné bremená), si môže prihlásiť do rozvrhu výťažku a budú uspokojené v súlade s ust. §157 ods.1 písm. d) a §159 Exekučného poriadku na základe znaleckého posudku neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ustanovenie o ujatí sa držby vydražených nehnuteľností: Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydražených nehnuteľností. Z á p i s vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností po zaplatení najvyššieho podania v ustanovenej lehote a na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení udeleného príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľností: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.10.202110:00Vyšné Hágy, vyplýva z Listu vlastníctva

Ďalšie informácie

Záujemcov o predmet dražby žiadam, aby sa v prípade záujmu o obhliadku predmetu dražby telefonicky ohlásili najneskôr dva dni pred termínom obhliadky na t.č. 041/ 516 63 62 alebo 0918 800 943. Miesto obhliadky: Vyšné Hágy (vyplýva z listu vlastníctva). V zmysle ust. § 140 ods. 2 písm. o) v spojení s ust. § 141 ods. 5 Exekučného poriadku vyzývam povinného, aby dňa 20.10.2021 o 10.00 hod. umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľností zapísaných na LV č. 269 k.ú. Vyšné Hágy (viď vyššie). Podmienkou účasti každého z prihlásených dražiteľov je zloženie zábezpeky (na osobitný účet súdneho exekútora alebo do pokladne exekútora) najneskôr do 10,00 hod. dňa 25.10.2021. Prezentácia dražiteľov: 9:30 hod. v deň konania dražby. V prípade, že záujemca chce pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho uplatniť najneskôr pri zložení zábezpeky. Z Á V A D Y, ktoré je vydražiteľ v zmysle §153 ods.1 Exekučného poriadku povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie povinný neuviedol. V Y Z Ý V A M 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom vyčíslených ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; („prihlášky pohľadávok“ žiadame zasielať v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh); 2. veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania; 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu v zmysle § 55 ods.1 Exekučného poriadku preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. U P O Z O R N E N I E Osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu ho uplatniť len ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. P O U Č E N I E Proti dražobnej vyhláške nie sú prípustné námietky, ani žiadny opravný prostriedok.