Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:342Ex 217/2019
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďuráková Natália
Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.10.2021
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Palárikovo
Katastrálne územie:Palárikovo
Číslo listu vlastníctva:860

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1814/152799zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
13341814/152rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Anna VnučkováZáhradnícka 1334/22, Palárikovo1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.09.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:47400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:35550.00
Výška zábezpeky:17775.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551, VS:21719
Najnižšie podanie:35550.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551, VS:21719
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:nezistené
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nezistené

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.10.202111:00Palárikovo, Záhradnícka 1334/22

Ďalšie informácie

Predmetom exekúcie je rodinný dom, pozemok, plot, studňa a vonkajšie úpravy