Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 4052/2014 - II
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.10.2021
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Revúca
Obec:Jelšava
Katastrálne územie:Jelšava
Číslo listu vlastníctva:2334

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
Záhradná chatkaStavba nezapísaná v KN

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Gočaltovská ĽudmilaArmádna 704, Jelšava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.09.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2170.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2170.00
Výška zábezpeky:1085.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 405214
Najnižšie podanie:2170.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.10.202109:30Mestský úrad Jelšava

Ďalšie informácie

Opis nehnuteľnosti: Záhradná chata bez súpisného čísla postavená na parc. KN C č. 2495/233 a čiastočne na parc. KN C č. 2495/232 sa nachádza v záhradkárskej osade pod Jedľovcom v katastrálnom území mesta Jelšava; nie je evidovaná v katastri nehnuteľnosti a je postavená bez právneho titulu. Jedná sa o murovanú stavbu s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím, základy z kameňa a betónu, strecha sedlová, krytina pozinkovaný plech. Podľa vyjadrenia vlastníčky bola postavená a daná do užívania v roku 1979. Zastavaná plocha nadzemného podlažia je 22,97 m2. Nadzemné podlažie pozostáva zo závetria, WC (suchý záchod) a jednej obytnej miestnosti, podkrovie pozostáva z jednej obytnej miestnosti a lodžie. V lokalite nie sú dostupné žiadne inžinierske siete. Obytná miestnosť v nadzemnom podlaží je vybavená kozubom s otvoreným ohniskom.