Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:664/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.11.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Veľké Úľany
Katastrálne územie:Veľké Úľany
Číslo listu vlastníctva:83

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4604Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
601410rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Špot Attila, nar. 07.12.1972Školská 601/16, Veľké Úľany1/10

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.09.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4900.00
Výška zábezpeky:2450.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 66420
Najnižšie podanie:4900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 66420
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.10.202110:00Veľké Úľany

Ďalšie informácie