Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 4039/2011 - 3. kolo
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.10.2021
Čas:14:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Revúca
Obec:Levkuška
Katastrálne územie:Levkuška
Číslo listu vlastníctva:332

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
102/1368Záhrada
104/1228Zastavaná plocha a nádvorie
105/21594Záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Lázok GabrielLevkuška 561/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.09.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5466.24
Výška zábezpeky:2733.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS - číslo parcely
Najnižšie podanie:5466.24
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS - číslo parcely
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.10.202109:30Levkuška 56

Ďalšie informácie

Každá z nehnuteľností - parciel sa draží samostatne a to nasledovným spôsobom: Parcela č. KN-C 102/1: všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 918,53 EUR Výška zábezpeky zaokrúhlene stanovená na sumu:: 460,00 EUR Parcela č. KN-C 104/1: všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 569,09 EUR Výška zábezpeky zaokrúhlene stanovená na sumu: 285,00 EUR Parcela č. KN-C 105/2: všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 3.978,62 EUR Výška zábezpeky zaokrúhlene stanovená na sumu: 1.990,00 EUR