Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 1901/2009
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Líška Kamil
Ulica:Grösslingova 62
PSČ + Obec:81109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:02.11.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Grösslingova 62
PSČ + Obec:81109 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Snina
Obec:Kalná Roztoka
Katastrálne územie:Kalná Roztoka
Číslo listu vlastníctva:28

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
306/1356Zastavané plochy a nádvoria
306/2189Záhrada
307/11000Záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
14306/110dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Badida RadovanKalná Roztoka 14, 067 72 Kalná Roztoka1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.09.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:11650.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:11650.00
Výška zábezpeky:5825.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK46 1100 0000 0026 2918 2154
Najnižšie podanie:11650.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK46 1100 0000 0026 2918 2154
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:- bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť sa draží v podiele 1/2, vydražiteľ teda berie na vedomie, že draží spoluvlastnícky podiel k danej nehnuteľnosti v podiele 1/2.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.10.202113:00Kalná Roztoka 14, 067 72 Kalná Roztoka

Ďalšie informácie

POPIS NEHNUTEĽNOSTI: Ide o izolovaný dom s jedným nadzemným podlažím a podzemným podlažím. V podzemnom podlaží, do ktorého je vstup z dvora, sú dve obytné miestnosti, kuchyňa s kúpeľňou, komora a chodba. V chodbe je dvojramenné schodisko do nadzemného podlažia. V nadzemnom podlaží sú štyri obytné miestnosti, komora, chodba s balkónom a schodiskom na povalu. Dom je napojený na verejné rozvody NN a vodovodnou prípojkou na vlastný zdroj vody zo studne. Kanalizácia z domu je trativodom do terénu. Prístup do domu je z verejného pozemku pri ceste. Ide o jednobytový rodinný dom. Dom je osadený na svahovitom teréne. Základy sú betónové pásy. Obvodové murivo je zo škvarobetónových tvárnic hr. do 40 cm v podzemnom podlaží a do 30 cm v nadzemnom podlaží. Priečky sú tehlové. Stropy sú železobetónové monolitické. Schodisko je dvojramenné s podestou, železobetónové monolitické, vedúce z podzemného podlažia cez nadzemné podlažie na povalu. Krov je drevený manzardový s krytinou z falcovaného pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy, parapetov, žľabov a zvodov sú rovnako z pozinkovaného plechu. Fasádna omietka je brizolitová striekaná. Vnútorné povrchy stien a stropov sú zo štukových omietok. Keramické obklady sú pri umývadle a vani. Podlahy na chodbách a povrchy stupňov schodov sú z kameninových dlaždíc 10x10 cm. Podlahy v ostatných miestnostiach – izbách sú z cementových poterov. Okná sú drevené dvojité. Dvere sú hladké s oceľovými zárubňami. Prívod vody je v pozinkovanom potrubí k vani a umývadlo v kuchynskej časti. Vykurovanie je iba v kuchyni a to sporákom na tuhé palivo. V ostatných miestnostiach vykurovacie telesá nie sú. Ohrev TÚV je v elektrickom zásobníkovom ohrievači v kúpeľni. Elektrická inštalácia je svetelná s poistkami. Údržba domu je zanedbaná. Strešná krytina je hrdzavá, žľaby zdeformované. Na viacerých miestach muriva vidieť statické poruchy – zvislé trhliny a opadané omietky. Časť podzemného podlažia priliehajúca k terénu je zavinutá. Dom nie je temperovaný a nie je v plnom rozsahu obývaný. Predpokladaná životnosť na základe technického stavu je odhadovaná na 90 rokov. Hospodárska stavba je objekt pôvodne poľnohospodárskeho charakteru – pôvodne slúžiaci pre chov domáceho zvieratstva a uskladnenie dreva pre domácnosť. V súčasnosti je stavba využívaná na uskladnenie náradia. Objekt bol daný do užívania v roku 1972. Stavba pozostáva z murovanej časti, kde bol chlievik a z časti drevenej konštrukcie. Založená na betónových základových pásoch bez podmurovky. Murivo v časti murovanej je zo škvarobetónových tvárnic hr. 30 cm. Strop je železobetónový monilitický. V časti s drevenou konštrukciou je zvislá nosná konštrukcia z drevených stĺpikov, jednostranne opláštená drevenými latami. Stavba ako celok je s dreveným valbovým krovom a plechovou krytinou. Vonkajšia a vnútorná omietka je vápenná hrubá, podlaha betónová, resp. udusaná hlina. Vráta sú dvojkrídlové zvlakové, dvere latové. Údržba objektu je zanedbávaná. Predpokladaná živostnosť na základe technického stavu je odhadovaná na 70 rokov. Plot tvorí ohraničenie predzáhradky na parcele č. 306/2 a hranicu medzi parcelami 306/1 a 307/2, v úseku od verejného priestranstva po nárožie hospodárskej stavby. Vyhotovený je na betónovom základovom páse s podmurovkou z lomového kameňa zalievaného betónovou zmesou. Stĺpiky sú oceľové so zvlakmi, na ktorých sú zvislo pripevnené laty z mäkkého reziva. K plotu patria oceľové zvarované vráta a vrátka. Užívaný je od roku 1972. Údržba je zanedbaná. Plot je bez náterov a drobných nevyhnutných opráv. Predpokladaná živostnoť na základe technického stavu je odhadovaná na 60 rokov. Vodovodná prípojka z oceľového potrubia je vedená zo studne. Užívaná je od roku 1972. Predpokladaná životnosť je odhadovaná na 60 rokov. Domáca vodáreň je umiestnená v miestnosti skladu podzemného podlažia. Užívaná je odhadom od roku 1999. Predpokladaná životnosť na základe technického stavu je odhadovaná na 30 rokov. Chodníky pozostávajú z monilitického betónu a dlažby hr. do 100 mm. Užívané sú od roku 1975. Predpokladaná životnosť na základe technického stavu je odhadovaná na 55 rokov. Pozemok je mimo centrálnej časti obce Kalná Roztoka s počtom obyvateľov cca 540. Situovaný je v lokalite rodinných domov v údolí pri hlavnej ceste, na mierne svahovitom teréne, stúpajúcom od cesty. V obci je predajňa potravín, pohostinstvo, základná škola, materská škola. Vybudovaný je rozvod elektriny na stĺpoch. Do okresného mesta Snina je 16 km prímestskou autobusovou dopravou. Pozemok tvorí so stavbou rodinného domu jeden funkčný celok. V časti pri ceste je zastavaný a upravený do roviny, vytvárajúcej nádvorie. Za domom terén stúpa strmšie a to na parcele č. 307/1, ktorá má značnú výmeru oproti ostatnej časti pozemku. Hodnotenie faktorov – možností napojenia na siete, zastavania a využitia na tejto parcele má pre hodnotenie pozemku ako celku zásadný význam.