Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:119Ex 113/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Moskvič Stanislav
Ulica:Floriánova č. 2
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.11.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Floriánova č. 2
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Poprad
Obec:Poprad
Katastrálne územie:Poprad
Číslo listu vlastníctva:3416

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2067/2068210220zastavané plochyzastavané plochy

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1692067/20689 blok Zamagurie ul.29 augustabyt č.7, vchod 49, 2. poschodie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Lenka KleinováJarná č. 2945/9, 058 01 Poprad1/10

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.09.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7400.00
Výška zábezpeky:3700.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9602000000001337552753
Najnižšie podanie:7400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9602000000001337552753
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Dražený objekt bude možné prehliadnuť v deň, ktorý určí súdny exekútor po telefonickom kontakte so záujemcom dražby nehnuteľnosti v presne dohodnutom čase a termíne.