Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:1037/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.11.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žiar nad Hronom
Obec:Žiar nad Hronom
Katastrálne územie:Žiar nad Hronom
Číslo listu vlastníctva:1999

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
6051892Zastavaná plocha a nádvorieZastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
456605Bytový domBytový dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ondrová KatarínaSama Chalupku 134/25, 971 01 Prievidza - Prievidza II Píly1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.10.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:60000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:60000.00
Výška zábezpeky:30000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 103720
Najnižšie podanie:60000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 103720
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie: zákonné záložné právo zapísané na LV 1999 v časti C Ťarchy - Záložné právo k bytu č.8 podľa § 15 zákona č.182/93 a č.151/95 Z.z. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov č.97/11875
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydražených nehnuteľností vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľností: Na vydražiteľa prechádza vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti spolu so zákonným záložným právom ktoré je zapísané na LV 1999 v časti C Ťarchy: zákonné záložné právo zapísané na LV 1999 v časti C Ťarchy - Záložné právo k bytu č.8 podľa § 15 zákona č.182/93 a č.151/95 Z.z. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov č.97/11875

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.11.202110:00v mieste nehnuteľností v Žiari nad Hronom

Ďalšie informácie

Presná špecifikácia predmetu dražby: Predmetom dražby je byt č. 8 (vo vlastníctve Ondrová Katarína r. Šimková, Ing., Sama Chalupku 134/25, Prievidza - Prievidza II Píly, PSČ 971 01, SR, vo vlastníckom podiely 1/1) nachádzajúci na 2.p. vo vchode 23 v bytovom dome so súpisným číslom 456 stojacom na parcele 605 na ulici Doktora Janského, ďalej je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel 6252 / 556544 priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 6252 / 556544 k pozemku – parcelné číslo 605 ( jedná sa o spoluvlastnícke podiely Ondrovej Kataríny r. Šimková, Ing., Sama Chalupku 134/25, Prievidza - Prievidza II Píly, PSČ 971 01, SR ). Jedná sa o nehnuteľnosti zapísané na LV 1999 okres Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, katastrálne územie Žiar nad Hronom. Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.