Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359EX 3883/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.11.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Turčianske Teplice
Obec:Turčianske Teplice
Katastrálne územie:Diviaky
Číslo listu vlastníctva:441

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
256770Záhrada
257713Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
89925710Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Baťková ZdenkaHorné Rakovce 1379/20, Turčianske Teplice1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.10.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:22500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:22500.00
Výška zábezpeky:11250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 388320
Najnižšie podanie:22500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 388320
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.11.202109:00Teplická 899/32, Turčianske Teplice - Diviaky

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/532 52 39.