Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:141 EX 589/18
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rojčeková Margita
Ulica:A. Kmeťa 11
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.11.2021
Čas:08:00

Miesto konania dražby

Ulica:A.Kmeťa 11
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Martin
Obec:Sučany
Katastrálne územie:Sučany
Číslo listu vlastníctva:347, 3599

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
351/11006orná pôdaLV č. 347
3571618orná pôdaLV č. 347
514354zastavaná plocha a nádvorieLV č. 347
515521záhradaLV č. 347
51674zastavaná plocha a nádvorieLV č. 347
54287ostatná plochaLV č. 347
1992/1622zastavaná plocha a nádvorieLV č. 3599
1992/199zastavaná plocha a nádvorieLV č. 3599

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
376514Rodinný domLV č. 347

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Marcela Osiková, rod. OsikováFučíkova 376/55, 038 52 Sučany1/4 /LV č. 347) a 1/8 (LV č. 3599)

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.10.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:29400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:22050.00
Výška zábezpeky:14700.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK09 0900 0000 0051 8377 3155
Najnižšie podanie:22050.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK09 0900 0000 0051 8377 3155
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Príklep udelí exekútor tomu, u koho sú splnené podmienky ustanovené zákonom a kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom o tom, komu sa má príklep udeliť. Ak však bol jedným z týchto dražiteľov spoluvlastník alebo ten, komu prospieva predkupné právo vecnej povahy, udelí sa príklep jemu. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.11.202108:00Fučíkova 376/55, 038 52 Sučany

Ďalšie informácie