Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:763/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.11.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Rimavská Sobota
Obec:Hnúšťa
Katastrálne územie:Polom
Číslo listu vlastníctva:370

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
52750zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie
53367záhradazáhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
452rekreačný domrekreačný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
FORES TRADE s.r.o.Vansovej 711, 981 01 Hnúšťa1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.10.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:26700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:26700.00
Výška zábezpeky:13350.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 76320
Najnižšie podanie:26700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 76320
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Na vyššie označených nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom dražby je na liste vlastníctva č. 370 zapísaných v časti C ťarchy šesť záložných práv v prospech skorších záložných veriteľov: - Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na pozemky a stavbu C KN parc.č. 52 (č.súp. 4 rekreačný dom), 53, podľa č.k. 9600503/5/3310338/2014/Jask (Z 2557/2014), zapísané dňa 18.07.2014 - 14/14, zabezpečuje pohľadávku v sume 3648,63 EUR ktorá bola postúpená na Slovenskú konsolidačnú a.s. - Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na stavbu a pozemky C KN parc.č. 52 (č.s. 4 rekreačný dom), 53, podľa č.k. 9600503/5/4175758/2014/Jask (Z 4254/2014), zapísané dňa 18.11.2014 - 34/2014, zabezpečuje pohľadávku v sume 634,70 EUR ktorá bola postúpená na Slovenskú konsolidačnú a.s. - Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na stavbu a pozemky C KN parc.č. 52 (č.s. 4 rekreačný dom), 53, podľa č.k. 9600503/5/4176529/2014/Jask (Z 4255/2014), zapísané dňa 18.11.2014 - 35/2014, zabezpečuje pohľadávku v sume 260,17 EUR ktorá bola postúpená na Slovenskú konsolidačnú a.s. - Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na pozemky C KN parc.č. 52, 53 a na stavbu súp.č.4 rekreačný dom na C KN parc.č. 52, podľa č.k. 9600503/5/126042/2015/Jask a 9600503/5/5222988/2014/Jask (Z 375/2015), zapísané dňa 2.2.2015 - 2/15, zabezpečuje pohľadávku v sume 172,80 EUR ktorá bola postúpená na Slovenskú konsolidačnú a.s. - Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na pozemky C KN parc.č. 52, 53 a na stavbu súp.č. 4 rekreačný dom na C KN parc.č. 52, podľa č.k. 21445127/2015, 102413549/2016 (Z 227/2016), zapísané dňa 26.1.2016 - 3/2016, zabezpečuje pohľadávku v sume 584,10 EUR - Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava od Exekútorského úradu Košice (JUDr. Peter Molnár) na pozemky C KN parc.č. 52, 53 a na stavbu súp.č. 4 rekreačný dom na C KN parc.č. 52, podľa EX 5060/15 (Z 2557/2016), zapísané dňa 14.7.2016 - 17/2016, Oznámenie o zmene súdneho exekútora zo súdneho exekútora JUDr. Peter Molnár na súdneho exekútora JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, podľa EX 91717/19 (3324/2021) – 16/21 – JUDr. Rudolf Krutý, PhD. Nám oznámil, že exekučné konanie Ex 91717/19 v prospech ktorého je zriadené exekučné záložné právo ( ktoré zriadil pôvodný súdny exekútor JUDr. Peter Molnár pod Ex 5060/15 ) je zastavené a na príslušný katastrálny odbor zaslal príkaz na zrušenie predmetného exekučného záložného práva. Všetci vyššie označení veritelia s výhodnejším poradím sú upovedomení o vykonaní exekúcie Ex 763/20 predajom nehnuteľností a je im doručovaná dražobná vyhláška. Po prihlásení si ich pohľadávok do dražby, budú ich prihlásené pohľadávky zabezpečené vyššie uvedenými záložnými právami uspokojované z rozvrhu výťažku z dražby.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Na vydražiteľa prechádza vlastnícke právo k draženým nehnuteľnostiam, na ktorých je šesť záložných práv zapísaných na liste vlastníctva č. 370 v časti C ťarchy v prospech záložných veriteľov s výhodnejším poradím: - Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na pozemky a stavbu C KN parc.č. 52 (č.súp. 4 rekreačný dom), 53, podľa č.k. 9600503/5/3310338/2014/Jask (Z 2557/2014), zapísané dňa 18.07.2014 - 14/14, zabezpečuje pohľadávku v sume 3648,63 EUR ktorá bola postúpená na Slovenskú konsolidačnú a.s. - Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na stavbu a pozemky C KN parc.č. 52 (č.s. 4 rekreačný dom), 53, podľa č.k. 9600503/5/4175758/2014/Jask (Z 4254/2014), zapísané dňa 18.11.2014 - 34/2014, zabezpečuje pohľadávku v sume 634,70 EUR ktorá bola postúpená na Slovenskú konsolidačnú a.s. - Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na stavbu a pozemky C KN parc.č. 52 (č.s. 4 rekreačný dom), 53, podľa č.k. 9600503/5/4176529/2014/Jask (Z 4255/2014), zapísané dňa 18.11.2014 - 35/2014, zabezpečuje pohľadávku v sume 260,17 EUR ktorá bola postúpená na Slovenskú konsolidačnú a.s. - Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na pozemky C KN parc.č. 52, 53 a na stavbu súp.č.4 rekreačný dom na C KN parc.č. 52, podľa č.k. 9600503/5/126042/2015/Jask a 9600503/5/5222988/2014/Jask (Z 375/2015), zapísané dňa 2.2.2015 - 2/15, zabezpečuje pohľadávku v sume 172,80 EUR ktorá bola postúpená na Slovenskú konsolidačnú a.s. - Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na pozemky C KN parc.č. 52, 53 a na stavbu súp.č. 4 rekreačný dom na C KN parc.č. 52, podľa č.k. 21445127/2015, 102413549/2016 (Z 227/2016), zapísané dňa 26.1.2016 - 3/2016, zabezpečuje pohľadávku v sume 584,10 EUR - Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava od Exekútorského úradu Košice (JUDr. Peter Molnár) na pozemky C KN parc.č. 52, 53 a na stavbu súp.č. 4 rekreačný dom na C KN parc.č. 52, podľa EX 5060/15 (Z 2557/2016), zapísané dňa 14.7.2016 - 17/2016, Oznámenie o zmene súdneho exekútora zo súdneho exekútora JUDr. Peter Molnár na súdneho exekútora JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, podľa EX 91717/19 (3324/2021) – 16/21 – JUDr. Rudolf Krutý, PhD. Nám oznámil, že exekučné konanie Ex 91717/19 v prospech ktorého je zriadené exekučné záložné právo ( ktoré zriadil pôvodný súdny exekútor JUDr. Peter Molnár pod Ex 5060/15 ) je zastavené a na príslušný katastrálny odbor zaslal príkaz na zrušenie predmetného exekučného záložného práva Všetci vyššie označení veritelia s výhodnejším poradím sú upovedomení o vykonaní exekúcie Ex 763/20 predajom nehnuteľností a je im doručovaná dražobná vyhláška. Po prihlásení si ich pohľadávok do dražby, budú ich prihlásené pohľadávky zabezpečené vyššie uvedenými záložnými právami uspokojované z rozvrhu výťažku z dražby. Žiadne iné závady ani úžitky z dražených nehnuteľností neprechádzajú.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.11.202113:00v mieste nehnuteľností v obci Hnúšťa

Ďalšie informácie

Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.