Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:157EX 515/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stodolová Soňa
Ulica:Kmeťková 25
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.11.2021
Čas:11:30

Miesto konania dražby

Ulica:Kmeťkova 25
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Komárno
Obec:Zemianska Oľča
Katastrálne územie:Zemianska Oľča
Číslo listu vlastníctva:1176

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
138/1318zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
551138/19obytný dom, vchod č.3, 1.p., Byt č. 4, podiel priestoru na spoloč.častiach a spoloč.zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/8

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Olláry Aladár, r. Olláry a Olláryová Ildikó, r. CsémiováHlavná 551/3, Zemianska Oľča1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.10.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:29890.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:14945.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBANSK0302000000001391165551
Najnižšie podanie:29890.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBANSK0302000000001391165551
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ môže začať užívať nehnuteľnosť hneď po udelení príklepu, o čom je povinný upovedomiť exekútora. Udelenie príklepu je podmienené schválením súdu podľa ust. § 150 a § 151 Exekučného poriadku.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Udelenie príklepu je podmienené schválením súdu. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.11.202110:30v mieste nehnuteľnosti po predchádzajúcom ohlásení na tel.č.037/6514444, 0905637374

Ďalšie informácie