Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 5151/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.11.2021
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Levice
Katastrálne územie:Levice
Číslo listu vlastníctva:3382, 3383, 3384

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
102974Zastavaná plocha a nádvorieLV č. 3382
1033104Zastavaná plocha a nádvorieLV č. 3382
171171ZáhradaLV č. 3382
1030232Zastavaná plocha a nádvorieLV č. 3383
103211Zastavaná plocha a nádvorieLV č. 3383
1035113Zastavaná plocha a nádvorieLV č. 3383
1031/155Zastavaná plocha a nádvorieLV č. 3384
1031/227Zastavaná plocha a nádvorieL č. 3384

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
21641029Rodinný domLV č. 3382
21631030Rodinný domLV č. 3383
21631031/2Rodinný domLV č. 3383

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ujfalušiová OľgaSokolovská 2163/48, Levice1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.10.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:125000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:125000.00
Výška zábezpeky:62500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 515116
Najnižšie podanie:125000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 515116
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
03.11.202109:30Sokolovská 2163/48, Levice

Ďalšie informácie