Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:146EX264/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Samec Libor
Ulica:Bradáčova ulica 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava V.

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.11.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bradačova7
PSČ + Obec:85286 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava mestská časť Dúbravka
Katastrálne územie:Dúbravka
Číslo listu vlastníctva:2748

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1163/13607zastavená plocha a nádvoriepozemky na ktorom stojí stavba - vybudovaná prístupová asfaltová cesta k obytným domom a časti obytných domov na Tranovského ulici číslo 55 a 57 v Bratislave - Dúbravke, vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby
3510/20175zastavená plocha a nádvoriepozemky na ktorom stojí stavba - vybudovaná prístupová asfaltová cesta k obytným domom a časti obytných domov na Tranovského ulici číslo 55 a 57 v Bratislave - Dúbravke, vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby
3510/21174zastavená plocha a nádvoriepozemky na ktorom stojí stavba - vybudovaná prístupová asfaltová cesta k obytným domom a časti obytných domov na Tranovského ulici číslo 55 a 57 v Bratislave - Dúbravke, vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
ROLAND, spol. s r.o.Hraničiarov 10, 851 03 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.10.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:48500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:48500.00
Výška zábezpeky:24250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1711000000002947029075,VS26420,pozn.Dražobná zábezpeka
Najnižšie podanie:48500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1711000000002947029075,VS26420,pozn.DOPLATOK NAJVYŠŠIE PODANIE
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:- právo stavby na pozemku Vlastník pozemku ROLAND, spol. s r.o., IČO: 17319412Hraničiarov 10, 851 03 Bratislava, nie je vlastníkom stavby postavenej na týchto pozemkoch. Ak osobitný zákon (§151h,§151ma a §151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu ( §151h,§151ma a §151md Občianskeho zákonníka) . Na nehnuteľnosti sú zriadené tieto záložné práva: Záložné právo v prospech Daňového úradu v Malackách podľa rozhodnutia č.606/320/10927/1999 zo dňa 15.4.1999 Exekučné záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35776005 na pozemky reg. CKN parc.č. 1163/13, 3510/20, 3510/21, podľa exekučného príkazu č. EX 321/14 zo dňa 22.06.2015 (súdna exekútorka JUDr. Viera Vaculíková Horváthová). Z-12572/15 Exekučné záložné právo v prospech Štátny fond rozvoja bývania (IČO 31749542) na pozemky registra C KN parc. č. 1163/13, 3510/20, 3510/21, podľa exekučného príkazu č. 146EX 287/19-8 zo dňa 22.10.2019, (súdny exekútor JUDr. Libor Samec), Z-19806/2019. Exekučné záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s. (IČO 35776005) na pozemky registra C KN parc. č. 1163/13, 3510/20, 3510/21, podľa exekučného príkazu č. 146EX 264/20 -6 zo dňa 11.11.2020 (súdny exekútor JUDr. Libor Samec), Z-22040/2020 Exekučné záložné právo v prospech Štátny fond rozvoja bývania (IČO 31749542) na pozemky registra C KN parc. č. 1163/13, 3510/20, 3510/21, podľa exekučného príkazu č. 146EX 108/18-68 zo dňa 15.07.2021, súdny exekútor JUDr. Libor Samec, Z-14492/21
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný písomne upovedomiť exekútora najmenej 3 dni pred ujatím sa držby vydraženej nehnuteľnosti. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná v katastri nehnuteľnosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznucej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje sa zníženie ceny nehnuteľnosti o hodnotu týchto závad. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného. Úžitky (práva zodpovedajúce vecnému bremenu) a vecné bremená (závady) prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Nájomné práva prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Vydražiteľ vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa. Zo znaleckého posudku súdneho znalca č.147/2021 nevyplýva existencia vecných bremien, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, neboli zistené žiadne nájomné práva, alebo iné práva spojené s nehnuteľnosťou podľa §153 ods.1 Exekučného poriadku. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená ťarchy, ktoré vznikli na základe osobitného právneho napr. zákon č.182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Na časti z pozemkov je postavená bytová budova so súpisným číslom bytový dom na Tranovského ulici číslo 55 a 57 v Bratislave - Dúbravke a prístupová asfaltová cesta k obytným domom. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie poradie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon(§151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka.) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Predkupné práva k nehnuteľnosti zanikajú udelením príklepu. Na nehnuteľnosti neboli zistené žiadne predkupné práva. Na nehnuteľnosti sú zriadené vyššie uvedené záložné práva.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Predmetom dražby sú pozemky na ktorých je vybudovaná prístupová asfaltová cesta k obytným domom na Tranovského ulici číslo 55 a 57 v Bratislave - Dúbravke. Pozemky sú voľne prístupné z okolitých verejných komunikácii a záujemca má k nim neobmedzený prístup a obhliadku môže vykonať v ľubovoľnom čase aj bez súčinnosti súdneho exekútora.