Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 712/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.11.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Dunajská Streda
Obec:Macov
Katastrálne územie:Macov
Číslo listu vlastníctva:125

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1602129Záhrada
161675Zastavaná plocha a nádvorie
162369Záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
15216110Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Miklovič JozefMacov 1521/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.10.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:97500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:65000.00
Výška zábezpeky:32500.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 71220
Najnižšie podanie:65000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 71220
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.11.202110:00Macov 152

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je aj rozostavaný rodinný dom, postavený na parc.č. 162 v katastrálnom území Macov, obec Macov, okres Dunajská Streda, na základe rozhodnutia o povolení stavby, vydaného Obvodným úradom v Šamoríne pod č. ŽP-4/414/93 zo dňa 16.07.1993. Rozostavaný rodinný dom je pod celým objektom podpivničený, nie je napojený na žiadne rozvody a nemá žiadne vybavenie. Podľa stavebného povolenia a výkresov objekt mal mať tri podlažia, z toho jedno podzemné a dve nadzemné (prízemie a podkrovie). Dokončená je len hrubá stavba suterénu (s betónovými stenami a stropnou doskou zo železobetónu) a prízemia, ktoré je vybavené s nosnými stenami do hr. 40 cm a priečky sú z pálených tehál. Ostatná časť domu nie je dokončená. Podľa prehlásenia terajšieho vlastníka danej nehnuteľnosti už viac ako 10 rokov neboli na dome vykonané žiadne práce a vplyvom poveternostných podmienok došlo k poškodeniu konštrukcií. Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/532 52 39 alebo e-mailom na adresu: jozef.durica@ske.sk