Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:213EX288/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Tóth Erik
Ulica:Piaristická 2
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.11.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Piaristická 2
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Hontianske Trsťany
Katastrálne územie:Hontianske Trsťany
Číslo listu vlastníctva:464

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4151/11066zast. plocha a nádvorie
4151/2862zast. plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1344151/1rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Gálus Jozef rod. Gálus JUDr.Hontianske Trsťany 1351/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.10.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:13400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:13400.00
Výška zábezpeky:6700.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK48 7500 0000 0003 0255 1203
Najnižšie podanie:13400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK48 7500 0000 0003 0255 1203
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.11.202110:00Hontianske Trsťany 134

Ďalšie informácie