Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:332/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.11.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Sládkovičovo
Katastrálne územie:Sládkovičovo
Číslo listu vlastníctva:206

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
147/10502Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
583265810rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ľudovít Grunza, nar. 03.03.1966925 82 Tešedíkovo č. 3371/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.10.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:12700.00
Výška zábezpeky:6350.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 33219
Najnižšie podanie:12700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 33219
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 583 nie je evidovaný na liste vlastníctva
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
18.11.202110:00Sládkovičovo

Ďalšie informácie