Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:283Ex 43/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hermanovský Martin
Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.11.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA-m.č. RUŽINOV
Katastrálne územie:Ružinov
Číslo listu vlastníctva:4611

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
327115670/179- bytový domvchod Zimná 2, 2.p., byt č. 21, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve 1230/100000, Zimná 2,4,6,8, (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 3271 je evidovaný na LV č. 6945
327115670/189- bytový domvchod Zimná 2, 2.p., byt č. 21, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve 1230/100000, Zimná 2,4,6,8, (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 3271 je evidovaný na LV č. 6945
327115670/199- bytový domvchod Zimná 2, 2.p., byt č. 21, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve 1230/100000, Zimná 2,4,6,8, (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 3271 je evidovaný na LV č. 6945
327115670/209- bytový domvchod Zimná 2, 2.p., byt č. 21, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve 1230/100000, Zimná 2,4,6,8, (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 3271 je evidovaný na LV č. 6945

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Prachařová Viera r. BaumgartnerováZimná 3271/2, 821 02 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.10.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:110000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:110000.00
Výška zábezpeky:55000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK53 1100 0000 0026 2873 5052, TATRSKBX VS: 4320
Najnižšie podanie:110000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK53 1100 0000 0026 2873 5052, TATRSKBX VS: 4320
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Prednostným záložným veriteľom, v prospech ktorého boli zriadené staršie exekučné záložné práva (zapísané v katastri nehnuteľností pod sp.zn. Z-9013/2018, Z-9014/2018, Z-9016/2018, Z-9018/2018, Z-9020/2018, 9024-2018), je Dopravný podnik Bratislava, a.s., exekučné konania vedené u súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD. pod spisovými značkami Ex 18562/17, Ex 19447/17, Ex 21756/17, Ex 25639/17, Ex 27096/17, Ex 27749/17, ktorý udelil súhlas s predajom vyššie uvedenej nehnuteľnosti dňa 12.07.2021, doručený dňa 14.07.2021. Vzhľadom k tejto skutočnosti vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia vyššie uvedených záložných práv s výnimkou zákonného záložného práva v prospech spoločenstva vlastníkov bytov podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 151/95 Z.z. a vecného bremena v prospech nadobúdateľa bytu, ktoré spočíva v práve stavby na pozemku podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/93 Z.z. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.11.202110:00na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť, na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru, kontaktná osoba Martin Cirbus, tel. 0915 695 540

Ďalšie informácie

Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť v hotovosti najneskôr v deň konania dražby do 9.45 hodiny a to do rúk súdneho exekútora alebo najneskôr jeden deň pred konaním dražby bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora č. 2628735052/1100, VS 4320, vedený v Tatra banke, a.s. (účet v tvare SEPA: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2873 5052, BIC (SWIFT): TATRSKBX, referencia platby: /VS 4320). Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby, t.j. do 9.45 hod. Súdny exekútor bezodkladne po vykonaní dražby zloženú zábezpeku vráti záujemcovi, ktorý nie je vydražiteľom na ním oznámený bankový účet alebo v hotovosti. Najvyššie podanie urobené na dražbe je povinný vydražiteľ uhradiť v lehote 30 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora č. 2628735052/1100, VS 4320, vedený v Tatra banke, a.s. (účet v tvare SEPA: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2873 5052, BIC (SWIFT): TATRSKBX, referencia platby: /VS 4320) alebo v hotovosti do rúk súdneho exekútora. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 44 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.