Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:148 EX 385/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Ing. Sklenář Stanislav
Ulica:Teplická 2217/53
PSČ + Obec:92101 Piešťany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.01.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Teplická 2217/53
PSČ + Obec:92101 Piešťany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Dunajská Streda
Obec:Kráľovičove Kračany
Katastrálne územie:Etreho Kračany
Číslo listu vlastníctva:130

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
118/183zastavaná plocha a nádvoriepozemok
118/323zastavaná plocha a nádvoriepozemok
118/419zastavaná plocha a nádvoriepozemok
118/5915zastavaná plocha a nádvoriepozemok

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
33118/1rodinný dom
33118/3prístavba k rodinnému domu
33118/4prístavba k rodinnému domu

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ildikó LeinerováEtreho Kračany č. 331/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.11.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:53500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:26750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK16 5200 0000 0000 0889 8839
Najnižšie podanie:53500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK16 5200 0000 0000 0889 8839
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle zákona
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Nie je

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
30.12.202116:00Etreho Kračany č. 33
21.01.202215:00Etreho Kračany č. 33

Ďalšie informácie