Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 503/03
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Holík Pavol
Ulica:Záhradnícka č.14
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.01.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 14
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Partizánske
Obec:Malé Kršteňany
Katastrálne územie:Malé Kršteňany
Číslo listu vlastníctva:113; 345

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
53148záhrady
54109zastavané plochy a nádvoria
56120zastavané plochy a nádvoria
13276záhrady
7/6432záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
4056rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ladislav HamaraŠtúrova 327/4, Partizánske1/2; 1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.11.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:6350.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4711000000002629735812
Najnižšie podanie:12700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4711000000002629735812
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v zmysle EP
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Všeobecná hodnota závady, ktorú vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie v pomere spoluvlastníckeho pomeru neprístupných pozemkov povinného z exekúcie je vo výške 906,-€, pretože pre sprístupnenie pozemkov CKN p.č. 56, 54, 53 je nevyhnutné majetkovo právne vysporiadať prístup cez pozemky p.č. 55, 57 a 60 všetko v k.ú. Malé Kršteňany.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.01.202211:00Malé Kršteňany 40

Ďalšie informácie

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 345 v celosti a spoluvlastnícky podiel 1/2 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č. 113 v okrese Partizánske, obec Malé Kršteňany, katastrálne územie Malé Kršteňany. Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývajú sa veritelia povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti upozorňujú sa, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzýva sa povinný, aby v čase určenom v tejto vyhláške umožnil prípadným záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností. Spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora, prípadne v hotovosti, sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť.