Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:289EX 418/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hovanová Barbora
Ulica:Gorkého 8
PSČ + Obec:05201 Spišská Nová Ves

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.02.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Gorkého 8
PSČ + Obec:05201 Spišská Nová Ves

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:Palín
Katastrálne územie:Palín
Číslo listu vlastníctva:405, 404,1345

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1021/121431orná pôdazapísané na LV č. 405, podiel 1/4 a 1/4
1022/1213506orná pôdazapísané na LV č. 405, podiel 1/4 a 1/4
743/58622orná pôdazapísané na LV č. 404, podiel 1/2
745/185274orná pôdazapísané na LV č. 404, podiel 1/2
934/5631trvalý trávny porastzapísané na LV č. 404, podiel 1/2
935/51865trvalý trávny porastzapísané na LV č. 404, podiel 1/2
743/68543orná pôdazapísané na LV č. 1345, podiel 1/2

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kasinec StanislavHviezdoslavova č. 60, 071 01 Michalovce, SRuvedený pri jednotlivých nehnuteľnostiach

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10570.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:5285.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK59 1100 0000 0026 2284 1903, variabilný symbol 4182019
Najnižšie podanie:10570.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK59 1100 0000 0026 2284 1903, variabilný symbol 4182019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:znaleckým posudkom neboli určené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci. O tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli, a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.02.202210:00v mieste, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú, po telefonickom dohovore so súdnou exekútorkou

Ďalšie informácie

Spoluvlastník veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.