Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 350/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zummerová Marcela
Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:01.02.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:kpt. Nalepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava - Ružinov
Katastrálne územie:Nivy
Číslo listu vlastníctva:766

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
9567264zastavaná plocha a nádvorie
9568/1313záhrada
9568/238zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
12479567stavba
89469568/2garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Praštík MartinCabanova 2175/7, Bratislava1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:71100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:71100.00
Výška zábezpeky:35550.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 3502016
Najnižšie podanie:71100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 3502016
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:ydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.01.202214:00Liptovska 38, Bratislava

Ďalšie informácie

Dražobnú zábezpeku je dražiteľ povinný uhradiť výhradne na osobitný účet Exekútorského úradu Michalovce, IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX vo VÚB a.s. s uvedením VS 3502016. Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na osobitný účet súdnej exekútorky najneskôr deň pred konaním dražby. Dražiteľovi, ktorý neuhradí dražobnú zábezpeku deň pred konaním dražby, nebude umožnené zúčastniť sa dražby ako dražiteľovi. Doklad o jej zložení : Dražiteľ je povinný preukázať úhradu zábezpeky výpisom z účtu alebo pokladničným príjmovým dokladom Všeobecnej úverovej banky a.s. pred začiatkom dražby. Spôsob vrátenia zábezpeky : Zábezpeka bude vrátená výhradne bezhotovostne, na účet, z ktorého bola poukázaná, resp. v prípade, že bola vložená na osobitný účet súdnej exekútorky, bude vrátená na účet, ktorý písomne oznámi neúspešný dražiteľ. Lehota na vrátenie zábezpeky záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom : 14 dní odo dňa konania dražby, resp. 14 dní odo dňa písomného doručenia účtu, na ktorý je možné dražobnú zábezpeku vrátiť.