Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:325EX 618/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ulianková Lucia
Ulica:Nám. SNP 30
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.01.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. SNP 30
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Prenčov
Katastrálne územie:Prenčov
Číslo listu vlastníctva:4

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1010112zastavané plochy a nádvoria
1011346zastavané plochy a nádvoria
1012163záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
8101010rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
TOREKAN s.r.o.Hronská 1, 960 01 Zvolen, IČO:368141211/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:8500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:8500.00
Výška zábezpeky:4250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5475000000004013389594
Najnižšie podanie:8500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5475000000004013389594
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie