Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:190/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Debnár Ján
Ulica:Krné 84
PSČ + Obec:96212 Detva

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.01.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Krné 84
PSČ + Obec:96212 Detva

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Rimavská Sobota
Obec:Lipovec
Katastrálne územie:Lipovec
Číslo listu vlastníctva:3

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
44/1134zastavané plochy a nádvoria
44/2309zastavané plochy a nádvoria
45582záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
744/110rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Perspektíva 3000Tormáš 2760, Rimavská Sobota1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.01.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:11500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:11500.00
Výška zábezpeky:5750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK85 0200 0000 0019 1407 2451
Najnižšie podanie:11500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK85 0200 0000 0019 1407 2451
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti podľa § 150 ods.1 Zákona č. 233/1995 Z.z.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.01.202210:00Lipovec č. 7

Ďalšie informácie

Záujemcov o predmet dražby žiadam , aby sa v prípade záujmu o obhliadku predmetu dražby telefonicky ohlásili najneskôr do 14.01.2022 na t.č. 045/54 54 837 alebo 0910 795 111.