Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:100EX 180/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Laifer Stanislav
Ulica:Prievozská 14/A
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.01.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Prievozská 14/A
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žarnovica
Obec:Malá Lehota
Katastrálne územie:Malá Lehota
Číslo listu vlastníctva:407,1682,1730,1731,1732,1883,1884,2798

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1968369zastavané plochy a nádvoria18
1994/11133trvalý trávny porast7
2022/1966trvalý trávny porast7
5544280orná pôda
28053942trvalý trávny porast
19331903orná pôda
2011/248trvalý trávny porast7
22832421trvalý trávny porast
27134835lesný pozemok
95288orná pôda1
96/1522orná pôda1
96/23489orná pôda1
19497082orná pôda
2022/21709trvalý trávny porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Adamcová Ingrid (Miškovičová)Jašíkova 276/22, 821 03 Bratislava1/8,5/16

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:11710.10
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:11710.10
Výška zábezpeky:5855.08
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK79 1100 0000 0026 2500 6292
Najnižšie podanie:11710.10
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK79 1100 0000 0026 2500 6292
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je však povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenie príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez úžitkov

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.01.202213:00na mieste samom

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota nehnuteľností Všeobecná hodnota nehnuteľností bola určená: 1) znaleckým posudkom č. 52/2021 zo dňa 16.11.2021, vypracovaný znalcom Ing. Dušanom Vanekom, Vrakunská cesta 4, 821 02 Bratislava, evidenčné číslo 913696, znalec z odboru 290000 – poľnohospodárstvo, odvetvie: 290101 - odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, 290202 – rastlinná produkcia, v ktorom určil všeobecnú hodnotu nehnuteľností takto: TAB 1 Číslo LV, číslo parcely, druh pozemku, výmera Spoluvlastnícky podiel Všeobecná hodnota spoluvl. podielu (EUR) LV 2798, parc. 1949, orná pôda a trvalý trávny porast, 7082 m2 5/16 396,64 LV 1682, parc. 554, orná pôda, 4280 m2 * 5/16 94,29 LV 1730, parc. 1933, orná pôda, 1903 m2 * 5/16 41,93 LV 1732, parc. 2283, trvalý trávny porast, 2421 m2 1/8 + 5/16 93,31 LV 1682, parc. 2805, trvalý trávny porast, 3942 m2 5/16 108,53 LV 2798, parc. 2022/2, trvalý trávny porast, 1709 m2 5/16 47,05 Všeobecná hodnota celkom 781,75 * Znalec posudzoval pozemok ako trvalý trávny porast podľa systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS). 2) znaleckým posudkom č. 22/2021 zo dňa 18.11.2021, vypracovaný znalcom Ing. Vladimírom Rakytom, Boldog 131, 925 26 Reca, evidenčné číslo 912904, znalec z odboru 230000 – lesníctvo, odvetvie: 230202 – Hospodárska úprava lesov, pestovanie lesa, spracovanie dreva, 230303 - Odhad hodnoty lesov, 230404 – Odhad škôd lesných porastov, v ktorom určil všeobecnú hodnotu nehnuteľností takto: TAB 2 Číslo LV, číslo parcely, druh pozemku, výmera Spoluvlastnícky podiel Všeobecná hodnota spoluvl. podielu (EUR) LV 1732, parc. 2713, lesný pozemok, 4835 m2 1/8 + 5/16 1.890,- 3) znaleckým posudkom č. 4/2021 zo dňa 24.11.2021 vypracovaný znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová Baňa, evidenčné číslo 911375, znalec z odboru 370000 – Stavebníctvo, odvetvie: 370100 – Pozemné stavby, 370901 – Odhad hodnoty nehnuteľností, ktorý vypracoval znalecký posudok č. 4/2021 dňa 24.11.2021, v ktorom určil všeobecnú hodnotu nehnuteľností takto: TAB 3 Číslo LV, číslo parcely, druh pozemku, výmera Spoluvlastnícky podiel Všeobecná hodnota spoluvl. podielu (EUR) LV 407, parc. 1968, zastavané plochy a nádvoria, 369 m2 1/8 + 1/16 313,42 LV 407, parc. 1994/1, trvalý trávny porast, 1133 m2 1/8 + 1/16 962,34 LV 407, parc. 2022/1, trvalý trávny porast, 966 m2 1/8 + 1/16 820,50 LV 1731, parc. 2011/2, trvalý trávny porast, 48 m2 1/8 27,18 LV 1883, parc. 95, orná pôda, 288 m2 1/2 868,32 LV 1884, parc. 96/1, orná pôda, 522 m2 1/4 786,92 LV 1884, parc. 96/2, orná pôda, 3489 m2 1/4 5.259,67 Všeobecná hodnota celkom 9.038,35 Predmetom dražby po jednotlivých parcelách (položky 1 až 11) sú nehnuteľnosti: TAB 4 Číslo LV, číslo parcely, druh pozemku, výmera, spoluvlastnícky podiel Všeobecná hodnota spoluvl. podielu, najnižšie podanie (EUR) 1 LV 2798, parc. 1949, orná pôda a trvalý trávny porast, 7082 m2, 5/16 396,64 2 LV 1682, parc.554, orná pôda, 4280 m2, 5/16 * 94,29 3 LV 1730, parc. 1933, orná pôda, 1903 m2, 5/16 * 41,93 4 LV 1732, parc. 2283, trvalý trávny porast, 2421 m2, 1/8 + 5/16 93,31 5 LV 1682, parc. 2805, trvalý trávny porast, 3942 m2, 5/16 108,53 6 LV 2798, parc. 2022/2, trvalý trávny porast, 1709 m2, 5/16 47,05 7 LV 1732, parc. 2713, lesný pozemok, 4835 m2, 1/8 + 5/16 1.890,- 8 LV 407, parc. 1968, zastavané plochy a nádvoria, 369 m2, 1/8 + 5/16 313,42 9 LV 407, parc. 1994/1, trvalý trávny porast, 1133 m2, 1/8 + 5/16 962,34 10 LV 407, parc. 2022/1, trvalý trávny porast, 966 m2, 1/8 + 5/16 820,50 11 LV 1731, 2011/2, trvalý trávny porast, 48 m2, 1/8 27,18 * Znalec posudzoval pozemok ako trvalý trávny porast podľa systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS). Predmetom dražby ako celku (položky 12 až 14) sú nehnuteľnosti: TAB 5 Číslo LV, číslo parcely, druh pozemku, výmera, spoluvlastnícky podiel Všeobecná hodnota spoluvl. podielu (EUR) 12 LV 1883, parc. 95, orná pôda, 288 m2, ½ 868,32 13 LV 1884, parc. 96/1, orná pôda, 522 m2, ¼ 786,92 14 LV 1884, parc. 96/2, orná pôda, 3489 m2, ¼ 5.259,67 najnižšie podanie za celok (EUR) spolu: 6.914,91 Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Nehnuteľnosti sú bez závad. Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Výška dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka je určená vo výške 50% zo všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom a predstavuje: TAB 6 Číslo LV, číslo parcely, druh pozemku, výmera, spoluvlastnícky podiel Výška dražobnej zábezpeky (EUR) 1 LV 2798, parc. 1949, orná pôda a trvalý trávny porast, 7082 m2, 5/16 198,32 2 LV 1682, parc.554, orná pôda, 4280 m2, 5/16 * 47,15 3 LV 1730, parc. 1933, orná pôda, 1903 m2, 5/16 * 20,97 4 LV 1732, parc. 2283, trvalý trávny porast, 2421 m2, 1/8 + 5/16 46,66 5 LV 1682, parc. 2805, trvalý trávny porast, 3942 m2, 5/16 54,27 6 LV 2798, parc. 2022/2, trvalý trávny porast, 1709 m2, 5/16 23,53 7 LV 1732, parc. 2713, lesný pozemok, 4835 m2, 1/8 + 5/16 945,- 8 LV 407, parc. 1968, zastavané plochy a nádvoria, 369 m2, 1/8 + 5/16 156,71 9 LV 407, parc. 1994/1, trvalý trávny porast, 1133 m2, 1/8 + 5/16 481,17 10 LV 407, parc. 2022/1, trvalý trávny porast, 966 m2, 1/8 + 5/16 410,25 11 LV 1731, parc. 2011/2, trvalý trávny porast, 48 m2, 1/8 13,59 12 LV 1883, parc. 95, orná pôda, 288 m2, ½ 13 LV 1884, parc. 96/1, orná pôda, 522 m2, ¼ 14 LV 1884, parc. 96/2, orná pôda, 3489 m2, ¼ Spolu (za položky 12,13,14) 3.457,46 * Znalec posudzoval pozemok ako trvalý trávny porast podľa systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS). Podmienky dražby Dražobnú zábezpeku sú záujemcovia o kúpu dražených nehnuteľností povinný zložiť prevodom na účet súdneho exekútora vedený v Tatra banke, a.s., SK7911000000002625006292, vs. 1802020. Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na účte exekútora najneskôr do 9:30 hodiny, v deň konania dražby (14. januára 2022). Záujemca môže tiež zložiť zábezpeku aj v hotovosti do pokladne súdneho exekútora v čase najneskôr do 30 minút do termínu začatia dražby. Dražiteľ sa musí v rámci prezentácie na dražbu preukázať dokladom potvrdzujúcim jej zloženie. (výpis z účtu, vkladový listok a pod.) Na neskôr pripísané platby na účet súdneho exekútora sa neprihliada, a záujemca o kúpu nebude môcť dražiť nehnuteľnosť. Začiatok prezentácie účastníkov dražby je v časovom rozpätí 45 minút pred začiatkom dražby až do momentu začiatku dražby. Dražiť môže každá fyzická alebo právnická osoba, spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu začatia dražby a zloží dražobnú zábezpeku. V prípade fyzických osôb dražby sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, s platným občianskym preukazom. V prípade, že sa fyzická osoba chce dať zastúpiť treťou osobou, táto osoba sa musí preukázať platným občianskym preukazom a predložiť originál plnej moci na zastupovanie v dražobnom dni na dražbe, pričom na plnej moci musí byť splnomocniteľov podpis úradne overený, alebo jeho zastupovanie musí vyplývať z verejnej listiny. Ak je vydražiteľ fyzickou osobou, pričom jedným z manželov, ktorých bezpodielové manželstvo nezaniklo, ku dňu konania dražby, súdny exekútor udelí príklep obom manželom. Ak v takomto prípade chce vydražiteľ, ako fyzická osoba, nadobudnúť nehnuteľnosť, ktorá je predmetom tejto dražby do výlučného vlastníctva, je potrebné, aby disponoval notárskou zápisnicou, z ktorej bude zrejmé, že pre prípad nadobudnutia nehnuteľnosti v dražbe druhý manžel súhlasí so zúžením bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade právnických osôb je potrebné predložiť aktuálny výpis z obchodného registra a doklad totožnosti štatutárneho zástupcu, pokiaľ je právnická osoba zastúpená inou osobou ako štatutárnym zástupcom, musí táto osoba predložiť originál poverenia alebo plnej moci na zastupovanie v dražobnom dni na dražbe, pričom na plnej moci musí byť splnomocniteľov podpis úradne overený, alebo jeho zastupovanie musí vyplývať z verejnej listiny. Dražiť nemôže súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie ani jeho zamestnanci, zapisovateľ, znalec, ktorý vypracoval znalecký posudok na draženú nehnuteľnosť, povinný, manžel povinného, ak ide o nehnuteľnosť patriacu do bezpodielového vlastníctva manželov a ani ten, komu nadobudnúť vec bráni osobitný predpis (napr. § 7 ods.1 zákona č. 144/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Najnižšie podania k jednotlivým draženým podielom na nehnuteľnostiach sú uvedené v TAB 4 a TAB 5 (všeobecné ceny nehnuteľností stanovené znalcami a uvedené v tejto vyhláške). Dražba sa koná do vtedy, kým dražitelia robia svoje podania; dražitelia sú viazaní svojimi podaniami kým exekútor neudelí príklep. Výška ceny vydraženej nehnuteľnosti nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov. Najmenší rozdiel (prihodenie) medzi navzájom nasledujúcimi podaniami je: - pri všeobecnej hodnote do 100,- EUR prihodenie 10,- EUR (slovom desať eur) - pri všeobecnej hodnote od 101,- EUR do 1.000,- EUR prihodenie 50,- EUR (slovom päťdesiat eur) - pri všeobecnej hodnote od 1.001,- EUR do 2.000,- EUR prihodenie 200,- EUR (slovom dvesto eur) - pri všeobecnej hodnote nad 2.001,- EUR prihodenie 300,- EUR (slovom tristo eur) Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak budú prítomný na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Námietky môže vzniesť do 3 dní odo dňa dražby každý, komu v rozpore s § 141 ods. 2 EP nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd spolu s rozhodnutím o príklepe. Námietkam možno vyhovieť, len ak sa vytýkajú vady na ujmu toho, kto námietky podal, alebo ak súd zistí porušenie zákona. Súdny exekútor zároveň oboznamuje dražiteľov, že neúspešným dražiteľom bude vrátená zábezpeka do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby, a bude vrátená na ten účet, z ktorého bola odoslaná. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie najneskôr do 15 dní od udelenia príklepu na účet súdneho exekútora vedený v Tatra banke, a.s., SK7911000000002625006292, vs. 1802020. Na najvyššie podanie sa započíta zložená dražobná zábezpeka. Prevzatie nehnuteľnosti Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je však povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenie príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Obhliadka nehnuteľností Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční na mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť dňa 7. januára 2022 o 13:00 hod. Ak sa chce záujemca o dražbu nehnuteľností zúčastniť ohliadky v stanovenom termíne, je potrebné, aby sa vopred telefonicky ohlásil do úradu súdneho exekútora. Vzhľadom na to, že ide o pozemky bez vyznačených hraníc určených geodetom, odporúčam pozemky pozrieť na katastrálnej mape. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti (za prítomnosti exekútora, alebo jeho zamestnancov). Exekútor alebo jeho zamestnanec je oprávnený vymôcť si prístup na draženú nehnuteľnosť. Výzva Vyzývam : 1) všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby sa upozorňujú, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2) veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ ich dlh prevziať. 3) oprávnené osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 44 ods. 1 Exekučného poriadku, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začiatkom dražby, inak takéto práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem, že: ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, môže ho uplatniť na dražbe ako dražiteľ. Udelením príklepu jeho právo zaniká.