Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 10240/15
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef
Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.01.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Obec:Staré Hory
Katastrálne územie:Staré Hory
Číslo listu vlastníctva:1446

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3627137zastavaná plocha a nádvorieparcela registra E

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Čunderlík Zdeno, r. ČunderlíkMagurská 63, 974 11 Banská Bystrica1/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:220.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:220.00
Výška zábezpeky:110.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033, VS 1024015
Najnižšie podanie:220.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033, VS 1024015
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v súlade s Exekučným poriadkom

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.01.202210:00Staré Hory

Ďalšie informácie

V zmysle ustanovenia § 166 ods. 2 Exekučného poriadku: „Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.“ Obhliadka nehnuteľnosti, ktorej spoluvlastnícky podiel sa bude dražiť, sa uskutoční dňa 13.01.2022 o 10:00 hod. v obci Staré Hory, na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti, doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky.