Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:306 EX 185/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef
Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.01.2022
Čas:14:30

Miesto konania dražby

Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Komárno
Obec:Radvaň nad Dunajom
Katastrálne územie:Radvaň nad Dunajom
Číslo listu vlastníctva:2926

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2349/45237orná pôdaparcela registra E

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Rózsás Attila, r. Rózsásč. 435, 946 38 Virt2/12

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:349.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:349.00
Výška zábezpeky:174.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033, VS 18519
Najnižšie podanie:349.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033, VS 18519
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:V zmysle ustanovenia § 153 ods. 1 Exekučného poriadku vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Podľa nasledujúceho odseku uvedeného ustanovenia inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať podľa ustanovenia § 153 ods. 1 Exekučného poriadku bez započítania na najvyššie podanie: - Vecné bremeno podľa § 22 a násl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 45 961 581 - 37/14 na pozemku s parcelným číslom reg. „E“ č. 2349/4 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka č. 328 na trase Rz Komárno - Rz Štúrovo pol. 133/14 - Z 4111/14.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v súlade s Exekučným poriadkom

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.01.202212:00Radvaň nad Dunajom

Ďalšie informácie

V zmysle ustanovenia § 166 ods. 2 Exekučného poriadku: „Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.“ Dňa 20.01.2022 o 12:00 hod. v obci Radvaň nad Dunajom sa pre záujemcov uskutoční obhliadka nehnuteľnosti, ktorej spoluvlastnícky podiel sa bude dražiť a to na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky nehnuteľnosti.