Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1055/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Blaško Jozef
Ulica:Ul.kpt.Nálepku 8
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.01.2022
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kpt. Nálepku 8
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:Senné
Katastrálne územie:Senné
Číslo listu vlastníctva:13

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
235626zastavané plochy a nádvoria
2361272záhrady
23721zastavané plochy a nádvoria
242353záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
78235rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Macko MarekMichalovce1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:11000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:11000.00
Výška zábezpeky:5500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK82 5600 0000 0043 4696 0007 Prima banka Slovensko, a.s.
Najnižšie podanie:11000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK82 5600 0000 0043 4696 0007 Prima banka Slovensko, a.s.
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.01.202210:00Senné

Ďalšie informácie