Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:328EX 599/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Vranovič Tomáš
Ulica:Pažitná 1017/37
PSČ + Obec:92601 Sereď

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.01.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Pažitná 1017/37
PSČ + Obec:92601 Sereď

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Galanta
Katastrálne územie:Galanta
Číslo listu vlastníctva:5456

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
63/13123ostatná plocha

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
SLONI plus s.r.o.Štúrova 15/103, 94901 Nitra1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5643.24
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5643.24
Výška zábezpeky:2821.62
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK16 7500 0000 0040 1856 7847
Najnižšie podanie:5643.24
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK16 7500 0000 0040 1856 7847
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nie sú

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.01.202210:00miesto, kde sa nehnutenosť nachádza, ulica Zornička, Galanta

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti Všeobecná hodnota draženej nehnuteľnosti bola určená znaleckým posudkom č. 153/2021 zo dňa 22.07.2021, ktorý vyhotovil znalec Ing. Romeo Tanuška, znalec v odbore Stavebníctvo – Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914610. Dražobná zábezpeka Záujemca o kúpu draženej nehnuteľnosti je povinný zložiť zábezpeku, a to v hotovosti na adrese Exekútorský úrad Sereď, Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď alebo šekom alebo prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora vedený v Československej obchodnej banke, a.s. číslo účtu IBAN: SK16 7500 0000 0040 1856 7847, variabilný symbol 5992020. Zábezpeka musí byť zložená najneskôr do 25. januára 2022. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Dokladom o zložení zábezpeky je kópia šeku alebo ústrižok poštového poukazu (šeku), bankový príkaz na úhradu alebo potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora (vkladový lístok). Záujemcovi, ktorý sa nestane vydražiteľom, bude zábezpeka vrátená do 7 dní od konania dražby bezhotovostne na bankový účet, ktorý záujemca oznámi exekútorovi. Podmienky účasti na dražbe Dražiť môže každá právnická osoba alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a v stanovenej lehote zloží dražobnú zábezpeku. Záujemca draží osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 15 dní od udelenia udelenia príklepu súdnym exekútorom, na účet súdneho exekútora vedený v Československej obchodnej banke, a.s. číslo účtu IBAN: SK16 7500 0000 0040 1856 7847, variabilný symbol 5992020. Zložená zábezpeka vydražiteľa sa započíta na najvyššie podanie. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženým nehnuteľnostiam udelením príklepu zaniká. Podľa zistenia súdneho exekútora na draženej nehnuteľnosti neviaznu závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie. Ustanovenie o prechode závad a úžitkov V zmysle zápisu v katastri nehnuteľností na dražených nehnuteľnostiach viazne nasledovné záložné právo: Z 8393/20 - EÚ Sereď, súdny exekútor JUDr. Tomáš Vranovič - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. 328EX 599/20 z 30.12.2020 v prospech oprávneného - Ervin Mészáros TZB PROFI, Veľká Lúč 381, 930 0 3 Lúč na Ostrove, IČO: 30 724 503 - č.z. 16/21 Na vydražiteľa sa vydražené nehnuteľnosti prevádzajú nezaťažené prípadnými záložnými právami s neskorším zápisom. Podľa zistenia súdneho exekútora nie sú žiadne závady a úžitky, ktoré prejdú na vydražiteľa. Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby; upozorňujem, že inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozornenie Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti nahláste u súdneho exekútora, a to písomne na adrese Exekútorského úradu Sereď, JUDr. Tomáš Vranovič, súdny exekútor, Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď alebo telefonicky na telefónnom čísle +421313212061 alebo elektronicky na e-mailovej adrese tomas.vranovic@ske.sk. Výzva povinnému Vyzývam povinného, aby v určenom čase (19. januára 2022 o 10.00 hod.) umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti. JUDr. Tomáš Vranovič, súdny exekútor