Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:322EX 587/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.01.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:D. Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Martin
Obec:Diaková, Martin, Dražkovce
Katastrálne územie:Diaková, Tomčany, Martin, Dražkovce
Číslo listu vlastníctva:LV 186, 17, 419, 6655, 149, 4009, 7624, 185, 7361

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
186/1353Orná pôdav podiele 3/60, K.ú. Diaková, LV 186
186/21069Trvalé trávne porastyv podiele 3/60, K.ú. Diaková, LV 186
186/3327Orná pôdav podiele 3/60, K.ú. Diaková, LV 186
224726orná pôdav podiele 3/600, k.ú. Tomčany, LV 17
225495orná pôdav podiele 3/600, k.ú. Tomčany, LV 17
226288orná pôdav podiele 3/600, k.ú. Tomčany, LV 17
227664orná pôdav podiele 3/600, k.ú. Tomčany, LV 17
228585orná pôdav podiele 3/600, k.ú. Tomčany, LV 17
229742orná pôdav podiele 3/600, k.ú. Tomčany, LV 17
674orná pôdav podiele 3/360, k.ú. Diaková, LV 419
1446658orná pôdav podiele 3/120, k.ú. Martin, LV 6655
155039orná pôdav podiele 3/120, k.ú. Martin, LV 6655
139/152orná pôdav podiele 3/120, k.ú. Martin, LV 6655
139/213212orná pôdav podiele 3/120, k.ú. Martin, LV 6655
921864trvalé trávne porastyv podiele 1/6, k.ú. Dražkovce, LV 149
1181083orná pôdav podiele 1/6, k.ú. Dražkovce, LV 149
1422201trvalé trávne porastyv podiele 1/6, k.ú. Dražkovce, LV 149
28/52338trvalé trávne porastyv podiele 3/60, k.ú. Martin, LV 4009
29/914085orná pôdav podiele 3/60, k.ú. Martin, LV 4009
3493/1385orná pôdav podiele 3/12, k.ú. Martin, LV 7624
163/117676orná pôdav podiele 3/360, k.ú. Diaková, LV 185
163/2700trvalé trávne porastyv podiele 3/360, k.ú. Diaková, LV 185
183/12142orná pôdav podiele 3/360, k.ú. Diaková, LV 185
183/23886trvalé trávne porastyv podiele 3/360, k.ú. Diaková, LV 185
183/32478orná pôdav podiele 3/360, k.ú. Diaková, LV 185
250/21049orná pôdav podiele 3/12, K.ú. Martin, LV 7361

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:14818.93
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:14818.93
Výška zábezpeky:7409.47
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 58721
Najnižšie podanie:14818.93
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 58721
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka dražených nehnuteľnosti sa bude konať na základe predchádzajúcej dohody o súdnym exekútorom v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk. Znalec určil všeobecnú cenu nehnuteľností nasledovne: VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 186, v podiele 3/60 Obec: Diaková Katastrálne územie: Diaková Okres: Martin Okresný úrad Martin, katastrálny odbor PARCELY registra E evidované na mape určeného operátu parc. KNE č. 186/1 – orná pôda o výmere 353 m2, v podiele 3/60 59,76 EUR parc. KNE č. 186/2 – trvalé trávne porasty o výmere 1069 m2, v podiele 3/60 38,56 EUR parc. KNE č. 186/3 – orná pôda o výmere 327 m2, v podiele 3/60 55,36 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 17, v podiele 3/600 Obec: Martin Katastrálne územie: Tomčany Okres: Martin Okresný úrad Martin, katastrálny odbor parc. KNE č. 224 – orná pôda o výmere 726 m2, v podiele 3/600 19,99 EUR parc. KNE č. 225 – orná pôda o výmere 495 m2, v podiele 3/600 13,63 EUR parc. KNE č. 226 – orná pôda o výmere 288 m2, v podiele 3/600 07,76 EUR parc. KNE č. 227 – orná pôda o výmere 664 m2, v podiele 3/600 18,28 EUR parc. KNE č. 228 – orná pôda o výmere 585 m2, v podiele 3/600 16,10 EUR parc. KNE č. 229 – orná pôda o výmere 742 m2, v podiele 3/600 20,43 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 419, v podiele 3/360 Obec: Diaková Katastrálne územie: Diaková Okres: Martin Okresný úrad Martin, katastrálny odbor parc. KNE č. 67 – orná pôda o výmere 4 m2, v podiele 3/360 0,08 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6655, v podiele 3/120 Obec: Martin Katastrálne územie: Martin Okres: Martin Okresný úrad Martin, katastrálny odbor parc. KNE č. 14 – orná pôda o výmere 46658 m2, v podiele 3/120 5.914,72 EUR parc. KNE č. 15 – orná pôda o výmere 5039 m2, v podiele 3/120 638,78 EUR parc. KNE č. 139/1 – orná pôda o výmere 52 m2, v podiele 3/120 20,98 EUR parc. KNE č. 139/2 – orná pôda o výmere 13212 m2, v podiele 3/120 1.674,85 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 149, v podiele 1/6 Obec: Dražkovce Katastrálne územie: Dražkovce Okres: Martin Okresný úrad Martin, katastrálny odbor parc. KNE č. 92 – trvalé trávne porasty o výmere 1864 m2, v podiele 1/6 311,72 EUR parc. KNE č. 118 – orná pôda o výmere 1083 m2, v podiele 1/6 756,02 EUR parc. KNE č. 142 – trvalé trávne porasty o výmere 2201 m2, v podiele 1/6 368,08 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 4009, v podiele 3/60 Obec: Martin Katastrálne územie: Martin Okres: Martin Okresný úrad Martin, katastrálny odbor parc. KNE č. 28/5 – trvalé trávne porasty o výmere 2338 m2, v podiele 3/60 85,45 EUR parc. KNE č. 29/9 – orná pôda o výmere 14085 m2, v podiele 3/60 3.571,04 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7624, v podiele 3/120 Obec: Martin Katastrálne územie: Martin Okres: Martin Okresný úrad Martin, katastrálny odbor parc. KNE č. 3493/1 – orná pôda o výmere 385 m2, v podiele 3/120 155,30 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 185, v podiele 3/360 Obec: Diaková Katastrálne územie: Diaková Okres: Martin Okresný úrad Martin, katastrálny odbor parc. KNE č. 163/1 – orná pôda o výmere 17676 m2, v podiele 3/360 498,76 EUR parc. KNE č. 163/2 – trvalé trávne porasty o výmere 700 m2, v podiele 3/360 4,21 EUR parc. KNE č. 183/1 – orná pôda o výmere 2142 m2, v podiele 3/360 59,31 EUR parc. KNE č. 183/2 – trvalé trávne porasty o výmere 3886 m2, v podiele 3/360 16,70 EUR parc. KNE č. 183/3 – orná pôda o výmere 2478 m2, v podiele 3/360 69,92 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7361, v podiele 3/120 Obec: Martin Katastrálne územie: Martin Okres: Martin Okresný úrad Martin, katastrálny odbor parc. KNE č. 250/2 – orná pôda o výmere 1049 m2, v podiele 3/120 423,14 EUR