Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359EX 3341/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.01.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Zvolen
Obec:Babiná
Katastrálne územie:Babiná
Číslo listu vlastníctva:5

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1292/11023Orná pôda
21532178Trvalý trávny porast
2270/4343Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Fanfulíková IvetaV. P. Tótha 2027/16, Zvolen1/2
Fanfulíková IvetaV. P. Tótha 2027/16, Zvolen1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:600.00
Výška zábezpeky:300.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 334120
Najnižšie podanie:600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 334120
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.01.202209:30Babiná

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/532 52 39.