Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:281EX 283/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Regináčová Mihalová Denisa
Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.02.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice - Staré Mesto
Katastrálne územie:Stredné Mesto
Číslo listu vlastníctva:10923

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
615/236zastavaná plocha a nádvorie
61681zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
522615/210dom
52261610dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Danková Magdaléna, JUDr.Považská 24, 040 11 Košice, SR1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:188000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:188000.00
Výška zábezpeky:94000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK62 0900 0000 0004 4571 7864
Najnižšie podanie:188000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK62 0900 0000 0004 4571 7864
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.01.202211:00Baštová 9/A, Košice
02.02.202211:00Baštová 9/A, Košice

Ďalšie informácie

Dražený objekt bude možné obhliadnuť dňa 26.01.2022 v čase o 11:00 hod., priamo na mieste Baštová ulica 9/A, Košice. V prípade nesprístupnenia objektu za účelom obhliadky dňa 26.01.2022 o 11:00 hod., bude možné objekt obhliadnuť dňa 02.02.2022 v čase o 11:00 hod., priamo na mieste Baštová ulica 9/A, Košice, pričom exekútor bude postupovať v súlade s ust. § 141 ods. 5 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého si je exekútor alebo jeho zamestnanec na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti oprávnený vymôcť na draženú nehnuteľnosť prístup.