Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:100EX 160/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Laifer Stanislav
Ulica:Prievozská 14/A
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.01.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Prievozská 14/A
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Ba-M.č. Dúbravka
Katastrálne územie:Dúbravka
Číslo listu vlastníctva:3494

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3043355zastavaná plocha a nádvorie15

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
190030439 - bytový domDrobného 2

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Plučinský DávidDrobného 1900/2, 841 01 Bratislava-Dúbravka1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:75000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:75000.00
Výška zábezpeky:37500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7911000000002625006292
Najnižšie podanie:75000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7911000000002625006292
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je však povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenie príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez úžitkov

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
24.01.202210:00na mieste samom

Ďalšie informácie

Predmet dražby Predmetom dražby sú nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele 1/2 povinného Plučinský Dávid , Drobného 1900/2, 841 01 Bratislava-Dúbravka, nar.: 27.08.1976, IČO: 36929786, nachádzajúce sa v katastrálnom území Dúbravka, obec Ba-M.č. Dúbravka, okres Bratislava IV, evidované Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, na LV č. 3494: PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ.p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 3043 355 zastavaná plocha a nádvorie 15 1 Stavby Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby 1900 3043 9 Drobného 2 1 Byty a nebytové priestory Vchod: Drobného 2 7 p. Byt č. 40 Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnický podiel k pozemku : 6028 / 310934 Spoluvlastnícky podiel : 1 / 2 Všeobecná hodnota nehnuteľností Všeobecná hodnota nehnuteľností bola určená znaleckým posudkom č. 73/2021 zo dňa 08.12.2021, vypracovaným znalcom Ing. Stanislavom Klinčokom, znalec, Ševčenkova 13, 851 01 Bratislava, evidenčné číslo 914348, znalec z odboru 370000 – stavebníctvo, odvetvie 370901 – odhad hodnoty nehnuteľností, takto: Názov Spoluvl. podiel Všeobecná hodnota [€] Stavby BYT č. 40, BA - m.č. Dúbravka, Drobného ul. č. 2 1/1 148 153,05 Pozemky pozemky - parc. č. 3043 (6,88 m2) 6028/310934 1 721,40 Všeobecná hodnota celkom 149 874,45 Všeobecná hodnota zaokrúhlene 150 000,00 Všeobecná hodnota slovom: Jedenstopätdesiattisíc Eur Všeobecná hodnota draženého spoluvlastníckeho podielu nehnuteľností (1/2) tak predstavuje: 75.000,00 EUR, slovom sedemdesiatpäťtisic Eur. Nehnuteľnosti sa dražia ako jednotný celok. Nehnuteľnosti sú bez závad a bez osobitných úžitkov. Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Výška dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka je určená vo výške 50 % zo všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom. Nakoľko sa draží spoluvlastnícky podiel 1/2, výška dražobnej zábezpeky tak predstavuje sumu: 37.500, - EUR Podmienky dražby Dražobnú zábezpeku sú záujemcovia o kúpu dražených nehnuteľností povinný zložiť prevodom na účet súdneho exekútora vedený v Tatra banke, a.s., SK7911000000002625006292, vs. 1602021. Dražobná zabezpeka musí byť pripísaná na účte exekútora najneskôr do 9:30 hodiny, v deň konania dražby (28. januára 2022). Dražiteľ sa musí v rámci prezentácie na dražbu preukázať dokladom potvrdzujúcim jej zloženie. (výpis z účtu, vkladový listok a pod.) Na neskôr pripísané platby na účet súdneho exekútora sa neprihliada, a záujemca o kúpu nebude môcť dražiť nehnuteľnosť. Začiatok prezentácie účastníkov dražby je v časovom rozpätí 45 minút pred začiatkom dražby až do momentu začiatku dražby. Dražiť môže každá fyzická alebo právnická osoba, spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu začatia dražby a zloží dražobnú zábezpeku. V prípade fyzických osôb dražby sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, s platným občianskym preukazom. V prípade, že sa fyzická osoba chce dať zastúpiť treťou osobou, táto osoba sa musí preukázať platným občianskym preukazom a predložiť originál plnej moci na zastupovanie v dražobnom dni na dražbe, pričom na plnej moci musí byť splnomocniteľov podpis úradne overený, alebo jeho zastupovanie musí vyplývať z verejnej listiny. Ak je vydražiteľ fyzickou osobou, pričom jedným z manželov, ktorých bezpodielové manželstvo nezaniklo, ku dňu konania dražby, súdny exekútor udelí príklep obom manželom. Ak v takomto prípade chce vydražiteľ, ako fyzická osoba, nadobudnúť nehnuteľnosť, ktorá je predmetom tejto dražby do výlučného vlastníctva, je potrebné, aby disponoval notárskou zápisnicou, z ktorej bude zrejmé, že pre prípad nadobudnutia nehnuteľnosti v dražbe druhý manžel súhlasí so zúžením bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade právnických osôb je potrebné predložiť aktuálny výpis z obchodného registra a doklad totožnosti štatutárneho zástupcu, pokiaľ je právnická osoba zastúpená inou osobou ako štatutárnym zástupcom, musí táto osoba predložiť originál poverenia alebo plnej moci na zastupovanie v dražobnom dni na dražbe, pričom na plnej moci musí byť splnomocniteľov podpis úradne overený, alebo jeho zastupovanie musí vyplývať z verejnej listiny. Dražiť nemôže súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie ani jeho zamestnanci, zapisovateľ, znalec, ktorý vypracoval znalecký posudok na draženú nehnuteľnosť, povinný, manžel povinného, ak ide o nehnuteľnosť patriacu do bezpodielového vlastníctva manželov a ani ten, komu nadobudnúť vec bráni osobitný predpis ( napr. § 7 ods.1 zákona č. 144/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Najnižším podaním, predstavujúcu výšku spoluvlastníckeho podielu (1/2) je suma 75.000,00 EUR, slovom sedemdesiatpäťtisic Eur a nula eurocentov . Dražba sa koná dovtedy, kým dražitelia robia svoje podania; dražitelia sú viazaní svojimi podaniami kým exekútor neudelí príklep. Výška ceny vydraženej nehnuteľnosti nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov. Najmenší rozdiel (prihodenie) medzi navzájom nasledujúcimi ponukami je 2.000, - EUR ( slovom : dvetisíc eur) . Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak budú prítomný na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Námietky môže vzniesť do 3 dní odo dňa dražby každý, komu v rozpore s § 141 ods. 2 EP nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd spolu s rozhodnutím o príklepe. Námietkam možno vyhovieť, len ak sa vytýkajú vady na ujmu toho, kto námietky podal, alebo ak súd zistí porušenie zákona. Súdny exekútor zároveň oboznamuje dražiteľov, že neúspešným dražiteľom bude vrátená zábezpeka do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby, a bude vrátená na ten účet, z ktorého bola odoslaná. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie najneskôr do 15 dní od udelenia príklepu na účet súdneho exekútora vedený v Tatra banke, a.s., SK7911000000002625006292, vs. 1602021. Na najvyššie podanie sa započíta zložená dražobná zábezpeka. Prevzatie nehnuteľnosti Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je však povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenie príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Obhliadka nehnuteľností Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční na mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť dňa 24. januára 2022 o 10:00 hod. Ak sa chce záujemca o dražbu nehnuteľností zúčastniť ohliadky v stanovenom termíne, je potrebné, aby sa vopred telefonicky ohlásil do úradu súdneho exekútora. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti (za prítomnosti exekútora, alebo jeho zamestnancov). Exekútor alebo jeho zamestnanec je oprávnený vymôcť si prístup na draženú nehnuteľnosť. Výzva Vyzývam : 1) všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby sa upozorňujú, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2) veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ ich dlh prevziať. 3) oprávnené osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 44 ods. 1 Exekučného poriadku, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začiatkom dražby, inak takéto práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem, že : ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, môžu ho uplatniť na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu jeho právo zaniká. Poučenie Proti dražobnej vyhláške nie je prípustný opravný prostriedok.