Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 2754/15
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hermanovský Martin
Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.01.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Topoľčany
Obec:Orešany
Katastrálne územie:Orešany
Číslo listu vlastníctva:14

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
40136Zastavané plochy a nádvoriapodiel vo veľkosti 1/1

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1940budova ubytovacieho zariadeniapredajňa

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
RAKLAN Slovakia s.r.o.Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:10100.00
Výška zábezpeky:2525.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK53 1100 0000 0026 2873 5052,BIC:TATRSKBX,VS 275415
Najnižšie podanie:5050.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK53 1100 0000 0026 2873 5052,BIC:TATRSKBX,VS 275415
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Prednostným záložným veriteľom, v prospech ktorého bolo zriadené najstaršie záložné právo (zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu V 2342/11-1/12), sú oprávnení v tomto exekučnom konaní - oprávnená v 1. rade Eva Zelmanová a oprávnený v 2. rade Erik Zelman, ktorí sú na základe univerzálnej sukcesie právnymi nástupcami pôvodného oprávneného Mareka Zelmana. Vzhľadom k tejto skutočnosti vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia záložnými právami.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti, ak nezaniknú v zmysle ust. § 151h, § 151ma a § 151md Občianskeho zákonníka.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
21.01.202209:00na mieste, kde sa nachádzajú vyššie uvedené nehnuteľnosti,na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru,kontaktná osoba Ing. Milan Plank, tel. 0915 695 544

Ďalšie informácie

Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Exekučné konanie, v ktorom sa vyhlasuje dražba nehnuteľností bolo pôvodne vedené u súdneho exekútora JUDr. Petra Stana, so sídlom exekútorského úradu Michalská 7, 917 00 Trnava pod sp. zn. Ex 1817/2012. Na základe uznesenia Okresného súdu Piešťany, č. k. 10Er/123/2012-39, zo dňa 18.1.2016 súd vyhovel žiadosti oprávneného o zmenu súdneho exekútora a vykonaním exekúcie poveril súdneho exekútora JUDr. Martina Hermanovského, so sídlom Moskovská 18, Bratislava, u ktorého je ďalej exekučné konanie vedené pod sp. zn. Ex 2754/15. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzývam povinného v 5. rade, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.