Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:157EX 515/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stodolová Soňa
Ulica:Kmeťková 25
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.02.2022
Čas:11:30

Miesto konania dražby

Ulica:Kmeťkova 25
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Komárno
Obec:Zemianska Oľča
Katastrálne územie:Zemianska Oľča
Číslo listu vlastníctva:1176

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
138/1318zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
551138/19obytný dom, vchod 3, 1p., byt č. 4, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 1/8

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Olláry Aladár, r. Olláry, nar. 21.11.1963 a Olláryová Ildikó, r. Csémiová, nar. 23.04.1968Hlavná 551/3, 946 14 Zemianska Olča1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:29890.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:14945.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK03 0200 0000 0013 9116 5551
Najnižšie podanie:29890.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK03 0200 0000 0013 9116 5551
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ môže začať užívať nehnuteľnosť hneď po udelení príklepu, o čom je povinný upovedomiť exekútora. Udelenie príklepu je podmienené schválením súdu podľa ust. § 150 a § 151 Exekučného poriadku.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Udelenie príklepu je podmienené schválením súdu. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.02.202210:30v mieste nehnuteľnosti po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 037/651 4444, 0905 637374

Ďalšie informácie

VS platby 5152018