Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:236EX 552/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Urbánek Peter
Ulica:Bratislavská 23/11
PSČ + Obec:92401 Galanta

Dátum a čas konania dražby

Dátum:02.02.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bratislavská 23/11
PSČ + Obec:92401 Galanta

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Mostová
Katastrálne územie:Mostová
Číslo listu vlastníctva:503

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
80/34528zastavaná plocha a nádvorie
80/82272záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
29580/3410rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Csiba František nar.: 29.05.1938 a Priska Csibová nar.: 15.06.1947č. 295, Mostová, 925 07, Sk1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:84500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:84500.00
Výška zábezpeky:42250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK61 0900 0000 0002 0132 3375, VS: 55220
Najnižšie podanie:84500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK61 0900 0000 0002 0132 3375, VS: 55220
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Závady a úžitky z nehnuteľností prechádzajú na vydražiteľa ku dňu udelenia príklepu po jeho schválení súdom a zaplatením najvyššieho podania vydražiteľom.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.01.202211:00v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku nehnuteľnosti nahláste u súdneho exekútora, a to písomne na adrese Exekútorského úradu Galanta, JUDr. Peter Urbánek, súdny exekútor, Bratislavská 23/11, 924 01 Galanta alebo telefonicky na telefónnom čísle 031/7804921 alebo elektronicky na e-mailovej adrese peter.urbanek@ske.sk.