Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:420EX 80/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Žabková Žofia
Ulica:Námestie Matice Slovenskej
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.02.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. Matice slovenskej 6
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Rimavská Sobota
Obec:Rimavská Sobota
Katastrálne územie:Rimavská Sobota
Číslo listu vlastníctva:5958

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3538/13503záhradyparcela registra C

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Csobó ZoltánMalohontská 61/22, Rimavská Sobota1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5800.00
Výška zábezpeky:2900.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0309000000005150397018, VS: 802017
Najnižšie podanie:5800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0309000000005150397018, VS: 802017
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v súlade s príslušnými ustanoveniami Exekučného poriadku v účinnom znení

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.02.202210:00Rimavská Sobota, časť Vinice

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľností, ktoré sa budú dražiť, sa uskutoční v uvedenom mieste a čase na základe predchádzajúcej písomnej alebo telefonickej žiadosti.