Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:251EX 100/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Bulko Michal
Ulica:Nám.sv.Egídia 95
PSČ + Obec:05801 Poprad

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.02.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám.sv.Egídia 95
PSČ + Obec:05801 Poprad

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Stará Ľubovňa
Obec:Vyšné Ružbachy
Katastrálne územie:Vyšné Ružbachy
Číslo listu vlastníctva:5483

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
31791236orná pôda
39771040orná pôda
5916765trvalý trávny porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Florián GrančayVyšné Ružbachy 131/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2680.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2680.00
Výška zábezpeky:1340.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK11 1100 0000 0026 2038 1974, VS 1002020
Najnižšie podanie:2680.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK11 1100 0000 0026 2038 1974, VS 1002020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci. O tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli, a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie