Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 189/16
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr., PhD., Augustín Jozef
Ulica:Framborská 3605/41
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:01.03.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Framborská 3605/41
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Trenčín
Obec:Trenčianske Teplice
Katastrálne územie:Trenčianske Teplice
Číslo listu vlastníctva:2394

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
766/1186Zastavaná plocha a nádvorieParcela registra C

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
621766/1Rodinný domRodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Gálik Pavol r. GálikTrenčianske Teplice, 914 511/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.01.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:20750.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:20750.00
Výška zábezpeky:10375.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK91 7500 0000 0040 1720 0349
Najnižšie podanie:20750.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK91 7500 0000 0040 1720 0349
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie, za prevzaté vecné bremená mu prislúcha plná úhrada z rozdeľovanej podstaty. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydražených nehnuteľností. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťami.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.02.202210:00na mieste samotnom - Trenčianske Teplice

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel povinného Gálik Pavol na: - pozemku 1/2, - stavbe 1/2, ktorý predstavuje súhrnnú hodnotu po zaokrúhlení vo výške 20 750,00€