Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:241/15
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.02.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Topoľčany
Obec:Topoľčany
Katastrálne územie:Veľké Bedzany
Číslo listu vlastníctva:80

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4172384záhradazáhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
TLSTÝ Jozef r. TLSTÝ a Alena TLSTÁ r. MatuškovičováČerešňová 176/91, VEĽKÉ BEDZANY, PSČ 955 013/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:12500.00
Výška zábezpeky:6250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK38 0200 0000 0022 7797 9855, VS: 24115
Najnižšie podanie:12500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK38 0200 0000 0022 7797 9855, VS: 24115
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Na vyššie označenom spoluvlastníkom podiele na nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dražby sú na liste vlastníctva č. 80 zapísané v časti C ťarchy tri záložné práva v prospech skorších záložných veriteľov: - Exekučné záložné právo v prospech oprávneného O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863 podľa Exekučného príkazu EX 41/2013-11 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti pozemok parc. CKN č. 417, na podiel 3/4 Tlstý Jozef , EÚ Bratislava, JUDr. Dagmar Kováčová - Z 1906/13-108/13, na sumu 2149,47 EUR s plynúcim úrokom - Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany, IČO: 30807484 podľa Exekučného príkazu EX 532/13 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti pozemok parc. CKN č. 417, na podiel 3/4 Tlstý Jozef a Alena , EÚ Topoľčany, Mgr. Július Rosina - Z 1078/14-74/14, na sumu 1301,17 EUR - Exekučné záložné právo v prospech oprávneného VŠZP, a.s., IČO: 35937874 podľa Exekučného príkazu Ex 1188/13 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti pozemok parc.CKN č. 417, na podiel 3/4 Tlstý Jozef a Alena , EÚ Bratislava, Mgr. Anna Michnicová - Z 1090/14-82/14, na sumu 4439,00 EUR Všetci vyššie označení veritelia s výhodnejším poradím sú upovedomení o vykonaní exekúcie EX 241/15 predajom spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti a je im doručovaná dražobná vyhláška. Po prihlásení si ich pohľadávok do dražby, budú ich prihlásené pohľadávky zabezpečené vyššie uvedenými záložnými právami uspokojované z rozvrhu výťažku z dražby.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Na vydražiteľa prechádza vlastnícke právo k draženému spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnosti, na ktorej sú tri záložné práva zapísané na liste vlastníctva č. 80 v časti C ťarchy v prospech záložných veriteľov s výhodnejším poradím: - Exekučné záložné právo v prospech oprávneného O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863 podľa Exekučného príkazu EX 41/2013-11 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti pozemok parc. CKN č. 417, na podiel 3/4 Tlstý Jozef , EÚ Bratislava, JUDr. Dagmar Kováčová - Z 1906/13-108/13, na sumu 2149,47 EUR s plynúcim úrokom - Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany, IČO: 30807484 podľa Exekučného príkazu EX 532/13 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti pozemok parc. CKN č. 417, na podiel 3/4 Tlstý Jozef a Alena , EÚ Topoľčany, Mgr. Július Rosina - Z 1078/14-74/14, na sumu 1301,17 EUR - Exekučné záložné právo v prospech oprávneného VŠZP, a.s., IČO: 35937874 podľa Exekučného príkazu Ex 1188/13 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti pozemok parc.CKN č. 417, na podiel 3/4 Tlstý Jozef a Alena , EÚ Bratislava, Mgr. Anna Michnicová - Z 1090/14-82/14, na sumu 4439,00 EUR Všetci vyššie označení veritelia s výhodnejším poradím sú upovedomení o vykonaní exekúcie EX 241/15 predajom spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti a je im doručovaná dražobná vyhláška. Po prihlásení si ich pohľadávok do dražby, budú ich prihlásené pohľadávky zabezpečené vyššie uvedenými záložnými právami uspokojované z rozvrhu výťažku z dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
03.02.202210:00v mieste nehnuteľnosti v obci Topoľčany ( katastrálne územie Veľké Bedzany)

Ďalšie informácie

Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.