Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 2444/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.02.2022
Čas:14:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:Strážske
Katastrálne územie:Strážske
Číslo listu vlastníctva:1160

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
607/818Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
980607/87GARÁŽ

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bobík ĽubomírDružstevná 504, Strážske1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4480.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4480.00
Výška zábezpeky:2240.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 244417
Najnižšie podanie:4480.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 244417
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.02.202210:30Lipová 26, Strážske

Ďalšie informácie

Záujemcov o predmet dražby žiadam, aby sa v prípade záujmu o obhliadku predmetu dražby telefonicky ohlásili najneskôr 2 dni pred termínom obhliadky na t. č. 0905 584 525 (Ing. Richard Novanský).