Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 260/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sokol Ján
Ulica:Jantárova č. 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.03.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jantárová 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Trebišov
Obec:Streda nad Bodrogom
Katastrálne územie:Streda nad Bodrogom
Číslo listu vlastníctva:1032

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
499487zastavaná plocha a nádvorie
504/2497zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
750499rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Timko JozefHlavná 170, Streda nad Bodrogom1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.01.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:36000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:18000.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Najnižšie podanie:36000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vyplývajúce len z LV 1036
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.02.202210:00Lesná 750/6 Streda nad Bodrogom

Ďalšie informácie

Ohliadka sa vykoná po predchádzajúcom sa nahlásení u exekútora v termíne do 22.2.2022 do 15.00 hod. na t.č.: 055/6780565 Upozornenie: Druhá spoluvlastníčka nehnuteľnosti v rozsahu 1/2 prejavila záujem odpredať svoj podiel k nehnuteľnosti vydražiteľovi.