Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:222EX154/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Vozár Roman
Ulica:Karloveská 6C, P.O.Box 103
PSČ + Obec:84000 Bratislava 4

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.02.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Karloveská 6C
PSČ + Obec:84104 Bratislava-Karlova Ves

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava -m.č. Ružinov
Katastrálne územie:Ružinov
Číslo listu vlastníctva:4620

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
15675/5718zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
596115675/57garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Pačíková Katarína a Ján PačíkSputnikova 21, 821 02 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:28.12.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:23000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:11500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN:SK75 1100 0000 0026 2404 3833, Tatra banka,a.s., v.s. 15421
Najnižšie podanie:230000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN:SK75 1100 0000 0026 2404 3833, Tatra banka,a.s., v.s. 15421
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu má vydražiteľ právo ujať sa držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:záložné právo zriadené Okresným súdom Bratislava II (Z-23471/2019) v prospech oprávneného zaniká prechodom draženej nehnuteľnosti na vydražiteľa, ostatné záložné práva, ktoré sú v neskoršom poradí v zmysle § 151 ma ods. 3) Občianskeho zákonníka zanikajú a záloh sa prevádza resp. prechádza nezaťažený záložnými právami ostatných veriteľov.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.02.202210:00na draženej nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Spolu s garážou a zastavaným pozemkom (LV č.4620) sa predáva aj podiel na spoločnom pozemku , ktorý zabezpečuje prístup ku garáži z verejnej komunikácie. Je to pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Ružinov, obci BA-m.č. Ružinov, v okrese Bratislava II, ktorý vlastní povinný Katarína Pačíková a Ján Pačík a je zapísaný na LV č. 4578, PARCELY registra „C“, parc.č. 15675/80 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 329m2, spoluvlastnícky podiel 36/872 Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Záujemcovi, ktorý nie je vydražiteľom bude dražobná zábezpeka vrátená na ním určený bankový účet do troch dní od konania dražby alebo v hotovosti hneď po skončení dražby, ak bola držobná zábezpeka vložená záujemcom v hotovosti k rukám exekútora v deň konania dražby a to pred konaním dražby Podmienky účasti na dražbe : Právo dražiť majú osoby okrem osôb uvedených v § 144 ods.3 Exekučného poriadku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiteľ je povinný preukázať sa : - platným dokladom totožnosti - verejnou alebo úradne overenou listinou preukazujúcou právo zastupovať záujemcu - uhradenie dražobnej zábezpeky do stanoveného termínu Povinný sa vyzýva, aby vo vyššie určenom čase umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti. Zaplatenie najvyššieho podania : Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť. Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú v dražbe zníženú o dražobnú zábezpeku do piatich dní po konaní dražby, na účet súdneho exekútora č.2624043833/1100 ( IBAN : SK7511000000002624043833 BIC: TATRSKBX) vedený v Tatra banke, a.s. , v.s. 15421 . Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu konania dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby sa upozorňujú, že inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Veritelia povinného sa vyzývajú, aby vyhlásili či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujú sa, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujú sa , že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Spoluvlastník veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu , ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov . Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovne dražbu nehnuteľnosti (§ 143 ods.1). Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podania sa rovná 75% najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods.2. Vydražiteľ uvedený v § 143 ods.1 je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla neuhradením najvyššieho podania včas (§ 152). Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty(§ 143 ods.2). Informácie : Bližšie informácie na tel.č.: 02/ 64285133, 0948 512150.