Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 278/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sokol Ján
Ulica:Jantárova č. 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:02.03.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jantárová 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:Staré
Katastrálne územie:Staré
Číslo listu vlastníctva:1621

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
537/1891orná pôda
1177291orná pôda
232447orná pôda
26513741orná pôda
46801156orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Pandová AnnaVoľa, č.41/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.01.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4180.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:2090.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Najnižšie podanie:4180.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.02.202210:00Staré

Ďalšie informácie

Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom prihlásení sa u exekútora na tel. čísle 055/6780565 najneskôr do 21.02.2022 do 15.00 hod.