Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:194Ex 241/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zelíska Ľudovít
Ulica:Podzámska č. 37
PSČ + Obec:92001 Hlohovec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.02.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Podzámska 37
PSČ + Obec:92001 Hlohovec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Piešťany
Obec:Drahovce
Katastrálne územie:Drahovce
Číslo listu vlastníctva:2775, 3794

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2484/72583zastavaná plocha a nádvoriepozemok
2481/884zastavaná plocha a nádvoriepozemok

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kubov Marián919 29 Malženice č. 3941/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.01.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:145000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:108750.00
Výška zábezpeky:54375.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK16 0200 0000 0013 8541 1859
Najnižšie podanie:108750.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK16 0200 0000 0013 8541 1859
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Nezistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Záujemcovia o dražbu musia preukázať svoju totožnosť a zapísať sa do zoznamu dražiteľov. Draží sa osobne, alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou, alebo úradne overenou listinou. Fyzická osoba preukazuje svoju totožnosť platným dokladom. Ak je záujemcom o dražbu právnická osoba, musí ten kto je oprávnený konať v jej mene, preukázať splnomocnením právo dražiť v mene tejto právnickej osoby a musí predložiť platný výpis z obchodného registra. Súčasne s tým musí táto osoba preukázať aj svoju osobnú totožnosť a to platným dokladom. Dražiť môže len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a právnická osoba so sídlom na území SR. Záujemca o dražbu svojim podpisom do zoznamu dražiteľov potvrdzuje súhlas s dražobným poriadkom. Ak je záujemcom o kúpu draženej nehnuteľnosti fyzická osoba, ktorá má status osoby žijúcej v uzatvorenom manželstve, žiadam túto osobu, aby s poukazom na § 145 ods.1,2 Občianskeho zákonníka, predložila pred samotnou dražbou úradne overený písomný súhlas manžela/ky s jeho účasťou na dražbe nehnuteľností spojenou s dražením predmetnej nehnuteľnosti. Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods.2 Exekučného poriadku, a to za horeuvedených podmienok a horeuvedeným spôsobom. Pred dražbou je potrebné preukázať sa dokladom o zložení dražobnej zábezpeky. Súdny exekútor bezodkladne po vykonaní dražby zloženú zábezpeku vráti záujemcovi, ktorý nie je vydražiteľom, a to na ním uvedený bankový účet. Na nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom dražby neviaznu žiadne závady ani vecné bremená. Vydražiteľ nehnuteľností je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní, po udelení príklepu, na horeuvedený účet súdneho exekútora. Najvyššie podanie sa považuje za zaplatené, len ak bolo v plnej výške pripísané na horeuvedený účet súdneho exekútora a to najneskôr v posledný deň 30 dňovej lehoty. Na najvyššie podanie sa vydražiteľovi započíta zložená zábezpeka. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovnú dražbu nehnuteľnosti. Tento vydražiteľ je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla tým, že nezaplatil najvyššie podanie včas. Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania. Vydražiteľ je povinný prevziať všetky úžitky, ako aj vady vydraženej nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie, ktoré sa môžu vyskytnúť do termínu konania dražby. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby určili výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby, hodnoverne ich preukázali, pretože v opačnom prípade sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby určili spôsob plnenia ich uplatnených nárokov, resp. vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti, pričom ich zároveň upozorňujem, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby /písomne/, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 44 Exekučného poriadku vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Nahliadnutie do znaleckého posudku je možné v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod. v pracovný deň v kancelárií Exekútorského úradu a to na základe predchádzajúceho telefonického dojednania na tel. č.: 0337302190, minim. deň vopred.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Nezistené.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.02.202211:00K. ú. Drahovce, par. č. 2484/7 a par. č. 2481/8

Ďalšie informácie