Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:332/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.02.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Sládkovičovo
Katastrálne územie:Sládkovičovo
Číslo listu vlastníctva:206

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
147/10502Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
583265810rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ľudovít Grunza, nar. 03.03.1966925 82 Tešedíkovo č. 3371/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.01.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9525.00
Výška zábezpeky:4762.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS:33219
Najnižšie podanie:9525.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS:33219
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 583 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.02.202210:00Sládkovičovo

Ďalšie informácie