Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:315 EX 283/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Bíla (Hlavňová) Mária
Ulica:Hlavná 115
PSČ + Obec: 040 01 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.02.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hlavná 115, Exekútorský úrad
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice okolie
Obec:Slanská Huta
Katastrálne územie:Slanská Huta
Číslo listu vlastníctva:654

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
92399ReštauráciaObjekt Reštaurácie je po požiari, je zvnútra a čiastočne aj zvonku vyhorený. Vstúpiť do objektu je nebezpečné pre možnosť zrútenia strechy. Z tohto dôvodu samotný objekt by mal byť určený na likvidáciu
114398/2BudovaPrevádzková budova, verejné WC, je prízemná budova, murovaná. Polovica objektu slúžila ako verejné WC pre mužov a druhá polovica WC slúžila ako verejné WC pre ženy. Jedná sa o jednoduchú stavbu.
115398/3BudovaPrevádzková budova – sklad. Jedná sa o objekt založený na betónových základových pasoch.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
AGRO SLANEC s.r.oHospodársky dvor Slanec, Slanec, IČO : 36190969 PSČ 044 171/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.01.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:15500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:15500.00
Výška zábezpeky:7750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK65 1100 0000 0026 2614 4451, VS 2832020
Najnižšie podanie:15500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK65 1100 0000 0026 2614 4451, VS 2832020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151 md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznúce na nehnuteľnosti. Podľa znaleckého posudku závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.02.202210:00v mieste nehnuteľností

Ďalšie informácie

Objekt Reštaurácie je po požiari, je zvnútra a čiastočne aj zvonku vyhorený. Vstúpiť do objektu je nebezpečné pre možnosť zrútenia strechy. Z tohto dôvodu samotný objekt by mal byť určený na likvidáciu. Prevádzková budova – verejné WC POPIS STAVBY Prevádzková budova, verejné WC, je prízemná budova, murovaná. Táto budova slúžila ako verejne WC pre návštevníkov rekreačnej oblasti Izra v k.ú. Slanská Huta, a je aj tak postavená. Polovica objektu slúžila ako verejné WC pre mužov a druhá polovica WC slúžila ako verejné WC pre ženy. Jedná sa o jednoduchú stavbu pre používanie verejného WC. Prevádzková budova – sklad POPIS STAVBY Druhý oceňovaný objekt je stavba o rozmeroch 5,20 * 4,0 m, jej funkčné využívanie sa nepodarilo zistiť, z uvedeného dôvodu bol pomenovaný ako sklad. Jedná sa o objekt založený na betónových základových pasoch.