Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1195/2012
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. PhD. Gasper Ján
Ulica:Kálmana Mikszatha 268
PSČ + Obec:97901 Rimavska Sobota

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.02.2022
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:K. Mikszátha 268
PSČ + Obec:97901 Rimavská Sobota

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Rimavská Sobota
Obec:Rimavské Janovce
Katastrálne územie:Rimavské Janovce
Číslo listu vlastníctva:1630

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3700/33446orná pôda
3700/341519orná pôda
3700/37115záhrada
3700/4245záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hudina Zsolt, r. HudinaSídl. Rimava 1062/27, 97901 Rimavská Sobota1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.01.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2045.90
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2045.90
Výška zábezpeky:1022.95
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1165000000000020052190
Najnižšie podanie:2045.90
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1165000000000020052190
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie