Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:114EX 542/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing. JUDr. Mihal Karol
Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.02.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Bohúňovo
Katastrálne územie:Tiba
Číslo listu vlastníctva:34

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
20652zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
920rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ondrej VozárTiba 91/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.01.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:12000.00
Výška zábezpeky:6000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0509000000000082121374
Najnižšie podanie:12000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:najskôr po ukončení dražby
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.02.202210:00Tiba 9,

Ďalšie informácie